Příběh

Klasická antika - Řecko


Termín Klasická antika odkazuje na dlouhé období evropských dějin sahající od asi osmého století před naším letopočtem, se vznikem Homerovy řecké poezie, k pádu západní římské říše v pátém století nl, přesněji v roce 476. Jádrem této epochy, která ji odlišuje od dřívějších nebo pozdějších, jsou kulturní faktory jejích nejvýraznějších civilizací, Řecko a Řím Starý

Umístění

Starověké Řecko zahrnulo oblast zvanou Helade a obsadilo jižní Balkán (pevninské Řecko), poloostrov Peloponés (poloostrovní Řecko), Egejské ostrovy (ostrov Řecko) a kolonie na pobřeží Malé Asie a jižní Asie. Kurzický poloostrov (Magna Grecia).

Divize řeckých dějin

Historie Řecka je historiky rozdělena do čtyř hlavních období:

  • Prehmerický
  • Homerický
  • Archaický
  • Klasické

Předhomerické období

Prehomerské období odpovídá apogee a rozpadu krétské civilizace, která se vyvinula na Krétě, největším egejském ostrově. Tento ostrov byl obýván kmeny, které pravděpodobně pocházely z Malé Asie.

Během tohoto období odešli do Řecka další národy: Achaeans, kteří se usadili v pevninském Řecku a také na ostrově Kréta. V roce 1400 př.nl ovládali Arijané Kréty, což vedlo ke vzniku krétsko-mykénské civilizace. Kromě Achaeans přišli do Řecka Ionové a Lipari. Ze všech těchto národů byl nejdůležitější Dorian s válečnými charakteristikami, který dal nový směr řecké historii. Doriani zničili krétsko-mykénskou civilizaci a dobyli Řecko. Tyto události ohlašovaly nové období řeckých dějin - období Homeric.

Homérské období

Z dorianských invazí začalo období, které se často nazývalo Homeric, protože znalost řecké společnosti té doby je z velké části dána dvěma básněmi - Iliad a Odyssey -, připsáno Homerovi. A Iliad zaznamenává trojskou válku a Odyssey, dobrodružství řeckého hrdiny Ulyssese (Odysseus) na jeho cestě zpět do Řecka po trojském dobytí. O autorství těchto básní se hodně diskutuje. Mnoho učenců tvrdí, že Homer nikdy neexistoval a že by to byla díla řecké kolektivní minulosti, která by byla přenášena ústně z generace na generaci.

S dorianskou invazí byl zaveden nový sociální model: výroba se stala obživou, s vykořisťováním rodinné práce, za pomoci několika výdělků a otroků; umění a psaní zmizely; řemesla klesla; konečně opracované bronzové zbraně byly postupně nahrazeny surovými železnými artefakty; a pohřeb ve velkolepých hrobkách byl nahrazen prostou kremací.

Během tohoto období byla populace organizována v malých komunitách, jejichž základní jednotkou byla rodina. Tato sociální forma se nazývá genos. Každý rod měl svého vlastního vůdce, náboženského kultu a zákonů.

Postupem času se žánry rozšiřovaly a nakonec daly vzniknout jinému typu organizace společenského a politického života - polis nebo městský stát, který byl charakteristický pro další období řeckých dějin.