Příběh

Sedm králů obléhajících KushinagaruSedm králů obléhajících Kushinagaru - historie

සාංචි ස්තූපය ඇත මධ්‍ය ප්‍රදේශ් ප්‍රාන්තයේ රායිසේන් දිස්ත්‍රික්කයේ සාංචි නගරයේ පිහිටා ඇත. කිලෝමීටර මධ්‍ය ප්‍රදේශ් හි අගනුවර වන භෝපාල් සිට කිලෝමීටර 46 ක් (සැතපුම් 29) ඊසානදිගට වන්නට පිහිටා තිබේ.

සාංචියේ මහා ස්තූපය ඉන්දියාවේ පැරණිතම පාෂාණමය ඉදිකිරීමක් වන අතර, එය ඉන්දියානු ගෘහනිර්මාණ ශිල්පයේ වැදගත් ස්මාරකයක් වේ. [1] මෙහි මුල් නිර්මාණය ක්‍රි.පූ. 3 වන සියවසේ අශෝක අධිරාජයාගේ මූලිකත්වයෙන් සිදු විය. එහි ගර්භය සරල අර්ධ ගෝලාකාර ගඩොළු ව්‍යූහයක් වූ අතර, එහි බුදුන් වහන්සේගේ ධාතූන් තැන්පත් කොට තිබිණි. Korunovalo to chhatri, struktura podobná slunečníku symbolizující vysokou hodnost, která měla uctít a ukrýt ostatky. Na původní stavební práce této stúpy dohlížela Ashoka, jejíž manželka Devi byla dcerou obchodníka z nedaleké Vidishy. Sanchi byla také jejím rodištěm a dějištěm její a Ashokovy svatby. V 1. století př. N. L. Byly přidány čtyři komplikovaně vyřezávané torany (okrasné brány) a zábradlí obklopující celou stavbu. Sanchi Stupa postavená v době Mauryan byla vyrobena z cihel. Kompozit vzkvétal až do 11. století.

Sanchi je centrem regionu s řadou stúp, všechny v okruhu několika mil od Sanchi, včetně Satdhary (9 km na západ od Sanchi, 40 stúp, relikvie Sariputry a Mahamoggallany, nyní zakotvené v nové Vihara, byly objeven tam), Bhojpur (také nazývaný Morel Khurd, opevněný vrchol kopce se 60 stúpami) a Andher (respektive 11 km a 17 km jihovýchodně od Sanchi), stejně jako Sonari (10 km JZ od Sanchi). [2] [3] Dále na jih, asi 100 km daleko, je Saru Maru. Bharhut je 300 km severovýchodně.

Sanchi Stupa je zobrazena na zadní straně bankovky indické měny ve výši 200 Rs, což značí její význam pro indické kulturní dědictví. [4]

වර්තමානයේ සාංචියේ දක්නට ලැබෙන ස්මාරක මෞර්ය අධිරාජ්‍ය ක්‍රි (ක්‍රි.පූ. 3 වන සියවස) සිට අඛණ්ඩව ගුප්ත අධිරාජ්‍ය යුගය (ක්‍රි.ව. 5 වන සියවස) දක්වාත්, සහ අවසානයේ ක්‍රි.ව. 12 වන සියවස අවට දී නිර්මාණය වූ බෞද්ධ ස්මාරක සමූහයකි. [5] මෙය බොහෝවිට ඉන්දියාවේ වඩාත්ම හොඳින් සංරක්ෂණය වී ඇති බෞද්ධ ස්මාරක සමූහය විය හැක. [5] මෙහි ඇති පැරණිතම සහ විශාලතම ස්මාරකය වන මහා ස්තූපය හෙවත් ස්‍තූප අංක මුලින්ම 1 මුලින්ම මෞර්ය ‍යුගයේ ඉදිවූ අතර, එය අසල අශෝක ස්තම්භයක් ද පිහිටුවා තිබිණි. [5] පසුකාලීන සියවස්වල දී, විශේෂයෙන්ම ශුංග සහ සාතවාහනයන්ගේ කාලසීමාවේ දී මහා ස්තූපය විශාල විශාල කොට තනවා අලංකාර තොරණ සහ වේදිකා ද එක් එක් කරන ලදී. 3 මෙය ආසන්නයේ කුඩා ස්තූප, විශේෂයෙන් ස්‍තූප අං .2, සහ ස්තූප අං .3. ලදී ලදී [5]

ඉන් අනතුරුව, ගුප්ත අධිරාජ්‍ය යුගය තෙක්ම එයට විවිධ අංග එක් කෙරිණි. මේ අනුව, සමස්තයක් වශයෙන් ගත්කළ සාංචිය පුරාතන ඉන්දියානු ගෘහනිර්මාණ ශිල්පයේ සහ ඉන්දියානු බෞද්ධ ගෘහනිර්මාණ ශිල්පයේ විකාසනය පෙන්වන කැඩපතක් බඳු බඳු ය. මෙමඟින් මුල්කාලීන බුද්ධාගම, එහි ආදිතම කලා සම්ප්‍රදායයන් සහ ඉන්දීය උපමහාද්වීපයේ බුද්ධාගමේ පරිහානිය තෙක් තෙක් කාලසීමාව නිරූපණය කරයි. [5]

සාංචි ස්තූපවල සාමන්‍ය දර්ශනය එෆ්.සී. මේසී, 1851 (මහා ස්තූපය කඳු මුදුනේ ද, ස්තූප අංක 2 ඉදිරියෙන් ද වේ)

ක්‍රි.පූ. 3 වන සියවසේ ආරම්භ වූ මහා ස්තූපය (ස්තූප අං .1),

සාංචියේ "මහා ස්තූපය" මෙහි ඇති පැරණිතම ව්‍යූහය වන අතර, එය මුලින් නිර්මාණය කරන ලද්දේ ක්‍රි.පූ. 3 වන සියවසේ මෞර්ය අධිරාජ අශෝක විසිනි. [6] මෙහි මධ්‍යය බුදුන් වහන්සේගේ ධාතු නිධන් කොට තැනූ අර්ධ ගෝලාකාර ගඩොල් නිමැවුමකින් නිමැවුමකින් විය විය. [6] එහි පාදම වටා උස්වූ පේසාවක් පිහිටි අතර, ගර්භය මත ගරාදි වැටක් සහ උසස් බව හැඟවීම උදෙසා ඡත්‍රයක් ද සවිකොට තිබිණ තිබිණ. [7] [8] මෙහි මුල් ස්‍තූපය වර්තමාන ස්තූපයේ විෂ්කම්භයෙන් අඩක් පමණ වූ අතර, ශුංගයන් විසින් එය විශාල කොට ඇත ඇත. තිබිණි පාෂාණයෙන් ආවරණය කිට තිබුණ ද, අතීතයේ එය ගඩොල්වලින් ආවරණය කොට තිබිණි. [7]

Podle jedné verze Mahavamsy, buddhistické kroniky Srí Lanky, byla Ashoka úzce spojena s oblastí Sanchi. Když byl dědicem a cestoval jako místokrál do Ujjainu, údajně se zastavil ve Vidishe (10 kilometrů od Sanchi) a tam se oženil s dcerou místního bankéře. Říkalo se jí Devi a později dal Ashokovi dva syny Ujjeniya a Mahendru a dceru Sanghamittu. Po Ashokově nástupu vedl Mahendra buddhistickou misi, vyslanou pravděpodobně pod záštitou císaře, na Srí Lanku, a že než se vydal na ostrov, navštívil svou matku v Chetiyagiri poblíž Vidisy, považovanou za Sanchi. Byl tam ubytován v honosné viharě nebo v klášteře, který prý postavila ona sama. [9]

අශෝක ස්තම්භය සංස්කරණය

Na straně hlavní brány Torana byl také postaven pilíř z jemně leštěného pískovce, jeden z pilířů Ashoka. Spodní část pilíře stále stojí. Horní části pilíře jsou v nedalekém archeologickém muzeu Sanchi. Hlavní město se skládá ze čtyř lvů, kteří pravděpodobně podporovali Kolo práva [12], jak naznačují i ​​pozdější ilustrace mezi sanchijskými reliéfy. Na pilíři je nápis Ashokan (Schism Edict) [13] a nápis na ornamentální Sankha Lipi z období Gupta. [6] Ashokanský nápis je vyryt do raných postav Brahmi. Je bohužel hodně poškozený, ale příkazy, které obsahuje, se zdají být stejné jako příkazy zaznamenané v ediktech Sarnath a Kausambi, které dohromady tvoří tři známé instance Ashokova „Schism Edict“. Týká se sankcí za schizma v buddhistické sanghě:

. cesta je předepsána jak pro mnichy, tak pro jeptišky. Dokud (moji) synové a pravnuci (budou vládnout a) dokud bude Měsíc a Slunce (vydrží), budou mniši nebo jeptiška, kteří způsobí rozdělení v Sanghě, nuceni si obléci bílá roucha a pobývat od sebe. Co je moje touha? Aby byla Sangha jednotná a dlouho vydržela.

Sloup byl v neporušeném stavu asi 42 stop vysoký a sestával z kulatého a mírně se zužujícího monolitického dříku se zvoncovitým kapitálem převyšujícím počítadlo a korunní ozdobou ze čtyř lvů, posazenými zády, celý jemně dokončený a vyleštěný na pozoruhodný lesk odshora dolů. Počitadlo je ozdobeno čtyřmi plamenovými palmetovými vzory, které jsou od sebe odděleny dvojicemi hus, což je pravděpodobně symbolické stádo Buddhových učedníků. Lvi ze summitu, i když nyní již dost znetvoření, stále svědčí o dovednostech sochařů. [15]

Pískovec, z něhož je vytesán sloup, pocházel z Chunarských lomů vzdálených několik set mil, což znamenalo, že stavitelé byli schopni na takovou vzdálenost přepravit blok kamene přes čtyřicet stop dlouhý a vážící téměř tolik tun. Pravděpodobně používali vodní dopravu, používali vory v období dešťů až do řek Gangy, Jumny a Betwy. [15]

Chrám 40 සංස්කරණය

Další strukturou, která byla alespoň částečně datována do 3. století před naším letopočtem, je takzvaný Temple 40, jeden z prvních příkladů volně stojících chrámů v Indii. [16] Temple 40 má pozůstatky tří různých období, nejranější období sahá až do věku Maurya, což jej pravděpodobně činí současným pro vytvoření Velké stúpy. Nápis dokonce naznačuje, že jej mohl založit Bindusara, otec Ashoka. [17] Původní chrám ze 3. století př. N. L. Byl postaven na vysoké obdélníkové kamenné plošině, 26,52 × 14 × 3,35 metru, se dvěma schodišti na východ a na západ. Byla to apsidální síň, pravděpodobně ze dřeva. Bylo spáleno někdy ve 2. století před naším letopočtem. [18] [19]

Později byla platforma zvětšena na 41,76 × 27,74 metru a znovu použita ke stavbě sloupové haly s padesáti sloupy (5 × 10), z nichž zůstaly pařezy. Některé z těchto pilířů mají nápisy z 2. století před naším letopočtem. V 7. nebo 8. století byla v jednom rohu nástupiště zřízena malá svatyně, která znovu použila některé pilíře a uvedla je do současné polohy. [20] [19]

Pozůstatky Ashokanského pilíře z leštěného kamene (vpravo od Jižní brány) s jeho ediktem.

Sanchi Minor Pillar Edict of Ashoka, in-situ (detail předchozího obrázku).

Pozůstatky šachty pilíře Ashoka, pod kůlnou poblíž Jižní brány.

Na základě Ashokavadany se předpokládá, že stúpa mohla být v jednom okamžiku vandalizována někdy ve 2. století př. N. L., Což je událost, kterou někteří spojili se vzestupem císaře Šungy Pušjamitry Šungy, který jako armádní generál předběhl Mauryanskou říši. Bylo navrženo, že Pushyamitra mohl zničit původní stúpu a jeho syn Agnimitra ji přestavěl. [21] Původní cihlová stúpa byla v období Šungy zasypána kamenem.

Vzhledem k poměrně decentralizované a fragmentární povaze státu Shunga, kdy mnoho měst skutečně vydává vlastní ražení mincí, a také k relativní nechuti Šungů k buddhismu, někteří autoři tvrdí, že stavby tohoto období v Sanchi nelze skutečně nazvat „Shunga ". Nebyly výsledkem královského sponzorství, na rozdíl od toho, co se stalo během Mauryas, a většina zasvěcení v Sanchi byla soukromá nebo kolektivní, spíše než výsledek královské záštity. [22]

Styl dobových dekorací Shunga v Sanchi je velmi podobný Bharhutu a periferním balustrádám v chrámu Mahabodhi v Bodh Gaya.

Velká stúpa (č. 1) සංස්කරණය

Během pozdější vlády Šungy byla stupa rozšířena o kamenné desky na téměř dvojnásobek původní velikosti. Kopule byla v horní části zploštělá a korunována třemi překrývajícími se slunečníky v hranatém zábradlí. Se svými mnoha úrovněmi to byl symbol dharmy, Kolo zákona. Kopule byla umístěna na vysokém kruhovém bubnu určeném k obcházení, do kterého se dalo dostat dvojitým schodištěm. Druhá kamenná cesta v úrovni země byla uzavřena kamennou zábradlí. Zábradlí kolem Stupy 1 nemá umělecké reliéfy. Jedná se pouze o desky s několika dedikačními nápisy. Tyto prvky jsou datovány kolem roku 150 př. N. L., [23] nebo 175–125 př. N. L. [24] Přestože jsou zábradlí tvořena kamenem, jsou kopírována z dřevěného prototypu, a jak John Marshall pozoroval, spáry mezi krycími kameny byly řezány šikmo, protože dřevo je přirozeně řezáno, a nikoli svisle jako kámen by měl být řezán Kromě krátkých záznamů dárců napsaných na zábradlí skriptem Brahmi existují ještě dva pozdější nápisy na zábradlí přidané v době Guptova období. [25] Některé reliéfy jsou viditelné na zábradlí schodiště, ale jsou pravděpodobně o něco později než ve Stupě č. 2, [26] a jsou datovány do období 125–100 př. N. L. [24] Někteří autoři se domnívají, že tyto reliéfy, spíše hrubé a bez zjevných buddhistických konotací, jsou nejstaršími reliéfy ze všech Sanchi, o něco starší než reliéfy Sanchi Stupa č. 2. [24]

Zábradlí Shunga a schodiště.

Shunga vedika (zábradlí) s nápisy.

Summitové zábradlí a deštníky.

Reliéfy zábradlí schodiště

Stupa č. 2: první buddhistické reliéfy සංස්කරණය

Stúpy, které se zdají být zprovozněny za vlády Šungů, jsou druhé a potom třetí stúpy (ale ne vysoce zdobené brány, které jsou z následujícího období Satavahany, jak je známo z nápisů), sledující pozemní balustrádu a kámen pouzdro Velké stúpy (Stupa č. 1). Reliéfy jsou datovány přibližně do roku 115 př. N. L. Pro medailony a 80 př. N. L. Pro pilířové řezby, [28] nejdříve před reliéfy v Bharhutu, přičemž některé byly přepracovány až do 1. století n. L. [23] [28]

Stupa č. 2 byla založena později než Velká stúpa, ale pravděpodobně zobrazuje nejranější architektonické ozdoby. [26] Poprvé jsou zde zřetelně zastoupena buddhistická témata, zejména čtyři události v Buddhově životě: Narození, Osvícení, První Kázání a Úmrtí. [31]

Ozdoby stúpy č. 2 byly nazývány „nejstarší rozsáhlou existující dekorací stúpy“, [29] a tato stúpa je považována za místo narození ilustrací Jataka. [30] Reliéfy ve Stupě č. 2 nesou v Kharoshthi zednářské značky, na rozdíl od místního písma Brahmi. [27] Zdá se, že to naznačuje, že za motivy a postavy, které lze nalézt na zábradlích stúpy, byli zodpovědní zahraniční pracovníci ze severozápadu (z oblasti Gandhara, kde byl současný scénář Kharoshthi). [27] O cizincích z Gandhary je jinak známo, že region navštívili přibližně ve stejnou dobu: v roce 115 př. N. L. Je zaznamenáno velvyslanectví Heliodora od indořeckého krále Antialkidase na dvůr krále Sungasů Bhagabhadry v nedaleké Vidiši, ve kterém je Heliodorus založil pilíř Heliodorus ve zasvěcení Vāsudevovi. To by naznačovalo, že se vztahy v té době zlepšily a lidé cestovali mezi oběma říšemi. [32]

Cizinec na koni. Medailony jsou datovány kolem roku 115 př. N. L. [28]

Lakshmi s lotosem a dvěma dětskými průvodci, pravděpodobně odvozenými z podobných obrazů Venuše [33]

Stupa č. 3 සංස්කරණය

Stupa č. 3 byla postavena v době Šungů, kteří kolem ní také postavili zábradlí a také schodiště. Relikvie Sariputry a Mahamoggallany, Buddhovy učedníky, byly údajně umístěny do stúpy č. 3 a schránky na ostatky byly vykopány, aby to potvrdily. [34]

Reliéfy na zábradlí jsou prý o něco později než ve Stupě č. 2. [24]

Jediná brána torana orientovaná na jih není Shunga a byla postavena později pod Satavahanami, pravděpodobně kolem roku 50 př. N. L. [24]

Sunga pilíř සංස්කරණය

Pilíř 25 v Sanchi je také přičítán Sungasům ve 2. – 1. Století př. N. L. A je považován za designově podobný pilíře Heliodorus, místně nazývaný Kham Baba pilíř, zasvěcený Heliodorem, velvyslancem indo-řeckého krále Antialkidase, v nedaleké Vidiši kolem roku 100 př. n. l. [36] Že patří do období Sungy, je zřejmé jak z jeho designu, tak z charakteru povrchové úpravy.

Výška pilíře, včetně hlavního města, je 15 ft, jeho průměr na základně 1 ft. 4 palce. Až do výšky 4 ft. 6 palců je šachta osmiúhelníková nad šestnáctistranou. V osmiúhelníkové části jsou všechny fasety ploché, ale v horní části jsou alternativní fasety rýhované, přičemž osm dalších stran je vytvořeno konkávním zkosením výstupků osmiúhelníku. Tento způsob zakončení aris v místě přechodu mezi těmito dvěma sekcemi je charakteristický pro druhé a první století před naším letopočtem. Západní strana šachty je odštěpena, ale čep v horní části, na který bylo hlavní město zadlabáno, je stále zachován. Hlavní město je obvyklého zvonečnatého persepolitanského typu s lotosovými listy padajícími přes rameno zvonu. Nad tím je kruhové zúžení kabelu, potom druhé kruhové zúžení odlehčené vzorem korálků a kosočtverců a nakonec hluboký čtvercový počítadlo zdobené reliéfem zábradlí. Korunní rys, pravděpodobně lev, zmizel. [36]

Satavahanská říše za vlády Satakarniho II dobyla východní Malwu od Šungů. [39] Satavahanům to umožnilo přístup k buddhistickému místu Sanchi, ve kterém se jim připisuje stavba ozdobených bran kolem původní Mauryanské říše a Sunga stupas. [40] Od 1. století př. N. L. Byly vybudovány vysoce zdobené brány. Barevná byla i zábradlí a brány. [6] Pozdější brány/torany jsou obecně datovány do 1. století n. L. [26]

The Nápis Siri-Satakani ve skriptu Brahmi zaznamenává dar jednoho z nejlepších architrávů jižní brány od řemeslníků satavahanského krále Satakarniho II: [37]

Existuje určité nejistoty ohledně data a identity dotyčného Satakarniho, protože král Satakarni je uveden v nápisu Hathigumpha, který je někdy datován do 2. století před naším letopočtem. Také několik satavahanských králů používalo jméno „Satakarni“, což celou záležitost komplikuje. Obvyklá data uvedená pro brány se pohybují od 50 př. N. L. Do 1. století n. L. A stavitelem nejranějších bran je obecně považován Satakarni II., Který vládl v letech 50–25 př. N. L. [39] [26] Je známá další raná satavahanská památka, jeskyně č. 19 krále Kanhy (100–70 př. N. L.) V jeskyních Nasik, která je umělecky mnohem méně rozvinutá než Sanchi toranas.

සංස්කරණය සහ කැටයම් ශිල්ප ක්‍රම සංස්කරණය

Ačkoli byly brány z kamene vyrobeny z kamene, byly vytesány a postaveny na způsob dřeva a brány byly pokryty narativními sochami. Bylo také navrženo, aby kamenné reliéfy vytvořili řezbáři ze slonoviny z nedaleké Vidiše, a nápis na jižní bráně Velké stúpy („Uctívání vlasů bódhisattvy“) byl zasvěcen Cechem řezbářů ze Slonoviny z Vidiši. [41] [42]

Nápis zní: „Vedisakehi damtakārehi rupakammam katam“ což znamená „Pracovníci ze slonoviny z Vidiši vyřezali“. [44] [45] Některé ze slonovin Begramu nebo „Pompejských Lakšmí“ naznačují druh slonovinových děl, které mohly ovlivnit řezby v Sanchi.

Reliéfy zobrazují výjevy ze života Buddhy integrované s každodenními událostmi, které by byly divákům známé a usnadňovaly jim tak porozumět buddhistickému vyznání jako relevantnímu pro jejich život. V Sanchi a většině dalších stúp darovalo místní obyvatelstvo peníze na zkrášlení stúpy k dosažení duchovních zásluh. Neexistovalo žádné přímé královské sponzorství. Oddaní, muži i ženy, kteří věnovali peníze na sochu, si často vybrali svou oblíbenou scénu ze života Buddhy a pak na ni nechali napsat své jméno. To odpovídá náhodnému opakování konkrétních epizod na stúpě (Dehejia 1992).

Na těchto kamenných řezbách nebyl Buddha nikdy zobrazen jako lidská postava, kvůli aniconismu v buddhismu. Místo toho se umělci rozhodli ho reprezentovat určitými atributy, jako je kůň, na kterém opustil domov svého otce, jeho stopy nebo baldachýn pod stromem bodhi v bodě jeho osvícení. Lidské tělo bylo považováno za příliš omezující pro Buddhu.

Architektura: evoluce nosného pilířového kapitálu සංස්කරණය

Podobnosti byly nalezeny v návrzích hlavních měst různých oblastí severní Indie od doby Ashoka po dobu Satavahanas v Sanchi: zejména mezi kapitálem Pataliputra v hlavním městě Mauryan Empire Pataliputra (3. století BCE), pilíř hlavní města buddhistického komplexu říše Sunga v Bharhutu (2. století př. n. l.) a hlavní pilíře satavahanů v Sanchi (1. století př. n. l./n. l.). [46]

Nejdříve známý příklad v Indii, hlavní město Pataliputra (3. století př. N. L.), Je zdobeno řadami opakujících se rozet, ovolos a výlisků z korálků a navijáků, vlnovitých svitků a bočních volut s centrálními rozetami, kolem prominentního centrálního plamenového palmetu, který je hlavní motiv. Ty jsou velmi podobné klasickým řeckým návrhům a hlavní město bylo popsáno jako kvaziionické. [47] [48] Byl navržen řecký vliv, [49] a také perský achajmenovský vliv. [50]

Hlavní město Sarnath je hlavním pilířem objeveným při archeologických vykopávkách na starověkém buddhistickém místě Sarnath. [51] Pilíř zobrazuje iontové voluty a palmety. [52] [53] Byl různě datován od 3. století před naším letopočtem v období Mauryanské říše, [54] [51] do 1. století před naším letopočtem, v období říše Sunga. [52] Jedna z tváří ukazuje cválajícího koně nesoucího jezdce, zatímco druhá tvář ukazuje slona a jeho mahauta. [52]

Hlavní pilíř v Bharhutu, datovaný do 2. století př. N. L. V období říše Sunga, také obsahuje mnoho z těchto charakteristik, [55] [56] s centrálním hlavním městem anta s mnoha rozetami, korálky a navijáky a také centrální palmetový design. [46] [57] [58] Důležité je, že byla přidána ležící zvířata (lvi, symboly buddhismu), ve stylu pilířů Ashoka.

Hlavní pilíř Sanchi si zachovává obecnou koncepci ležících lvů, viděných v Bharhutu o sto let dříve, seskupených kolem centrálního sloupku čtvercového průřezu s centrálním designem plamenové palmety, která začala kapitálem Pataliputra. Konstrukce centrálního sloupku je však nyní jednodušší, přičemž plamenová paleta zabírá veškerý dostupný prostor. [59] Sloni byli později použiti k ozdobení hlavních pilířů (stále s centrálním palmetovým designem) a nakonec Yakshas (zde palmetový design mizí).

Hlavní témata reliéfů සංස්කරණය

ජාතක කථා සංස්කරණය

ඇත ජාතක කථා නිරූපණය කොට ඇත. වේ බුදුන් වහන්සේ බෝධිසත්ත්වයකුව සිට පෙර ආත්ම භවයන් නිරූපණය වේ. මෙහි හමුවන ජාතක කථා අතර සාම සාතකය, වෙස්සන්තර ජාතකය සහ මහාකපි ජාතකය කිහිපයකි.

Zázraky සංස්කරණය

Je zaznamenáno mnoho zázraků, které udělal Buddha. Mezi nimi:

Pokušení Buddhy සංස්කරණය

Četné scény odkazují na Buddhovo pokušení, když byl konfrontován se svůdnými dcerami Máry a s jeho armádou démonů. Když Buddha odolal svodům Mary, nachází osvícení. Další podobné scény na stejné téma:

Válka o Buddhovy relikvie සංස්කරණය

Jižní brána stúpy č. 1, považovaná za nejstarší a hlavní vchod do stúpy, [63] má několik vyobrazení příběhu Buddhových relikvií, počínaje válkou o relikvie.

Po Buddhově smrti si Mallas z Kushinagaru chtěl udržet svůj popel, ale ostatní království, která také chtěla svou část, se dostala do války a oblehla město Kushinagar. Nakonec došlo k dohodě a Buddhovy spálené památky byly rozděleny mezi 8 královských rodin a jeho žáky. [64] [65] Tento slavný pohled ukazuje válečné techniky v době Satavahanů a také pohled na město Kushinagar z Mallasu, na které se spoléhalo při chápání starověkých indických měst.

Další narativní panely související s Válkou o Buddhovy relikvie v Sanchi jsou:

  • "Král Mallas přinášející Buddhovy ostatky do Kushinagary", těsně po smrti Buddhy, před samotnou válkou. V tomto reliéfu je král viděn sedět na slonovi a držet ostatky na hlavě. [66]
  • "Obléhání Kushinagary sedmi králi“, další úleva na stejné téma.

Odstranění relikvií Ashokou සංස්කරණය

Podle buddhistické legendy, o několik století později, byly ostatky odstraněny králem Ashokou z osmi strážných království a zakotveny do 84 000 stúp. [64] [65] [68] Ashoka získal popel ze sedmi strážných království, ale nedokázal vzít popel od Nagasů v Ramagramě, kteří byli příliš mocní a dokázali je udržet. Tato scéna je zobrazena v jedné z příčných částí jižní brány Stupa No1 v Sanchi. Ashoka je zobrazen vpravo na svém voze a jeho armádě, ve středu je stupa s relikviemi a králové Naga se svými hadími kuklami zcela vlevo pod stromy. [69]

Stavba chrámu Bodh Gaya od Ashoka සංස්කරණය

Ashoka šel do Bodh Gaya navštívit strom Bodhi, pod kterým měl Buddha své osvícení, jak je popsáno v jeho Major Rock Edict No.8. Ashoka však byl hluboce zarmoucen, když zjistil, že o posvátný pipalův strom není řádně pečováno a vymírá v důsledku nedbalosti královny Tiṣyarakṣitā. [73]

V důsledku toho se Ashoka snažil postarat se o strom Bodhi a postavil kolem něj chrám. Tento chrám se stal centrem Bodh Gaya. Socha v Sanchi, jižní brána Stupa No1, ukazuje Ashoka v zármutku podporován jeho dvěma královnami. Poté výše uvedený reliéf ukazuje, že strom Bodhi prosperuje uvnitř svého nového chrámu. Četné další sochy v Sanchi ukazují scény oddanosti vůči Bodhi Tree a Bodhi Tree uvnitř jeho chrámu v Bodh Gaya. [73]

Jiné verze reliéfu zobrazující chrám pro Bodhi Tree jsou viditelné v Sanchi, jako je chrám pro Bodhi Tree (východní brána).

Zahraniční oddaní සංස්කරණය

Některé z vlysů Sanchi také ukazují oddané v řeckém oděvu, na sobě kilted tuniky a někteří z nich Řek piloi čepice. [75] [76] [74] Oni jsou také někdy popisováni jako Sakas, ačkoli historické období se zdá být příliš brzy na jejich přítomnost ve střední Indii, a dva špičaté klobouky vypadají příliš krátký být Scythian. [74] Oficiální oznámení v Sanchi popisuje „Cizinci uctívající stúpu“. [77] Muži jsou zobrazováni s krátkými kudrnatými vlasy, často drženými pohromadě s čelenkou typu, který se běžně vyskytuje na řeckých mincích. Také oblečení je řecké, doplněné tunikami, pláštěnkami a sandály, typické pro řecký cestovní kostým. [78] Hudební nástroje jsou také docela charakteristické, jako například „důkladně řecká“ dvojitá flétna zvaná aulos. [74] [79] Viditelné jsou také rohy podobné karnyxu. [79]

Skutečná účast Yavanů/Yonasů (řeckých dárců) [80] na stavbě Sanchi je známá ze tří nápisů od samozvaných dárců Yavany:

  • Nejjasnější z nich zní „Setapathiyasa Yonasa danam"(" Dar Yony ze Setapathy "), [81] [82] Setapatha je nejisté město, možná místo poblíž Nasik, [83] místo, kde jsou známy další věnování Yavanů, v jeskyni č. 17 Nasik Caves komplex, a na pilířích Karla jeskyně nedaleko.
  • Druhý podobný nápis na sloupu zní: „[Sv] etapathasa (Yona?) Sa danam“, se pravděpodobně stejným významem („Dar Yony z Setapathy“). [83] [84]
  • Třetí nápis na dvou sousedních deskách chodníku zní „Cuda yo [vana] kasa bo silayo“ („Dvě desky Cuda, Yonaka“). [85] [83]

Kolem roku 113 př. N. L. Je známo, že Heliodorus, velvyslanec indo-řeckého vládce Antialcidas, věnoval pilíř, pilíř Heliodorus, asi 5 mil od Sanchi, ve vesnici Vidisha.

Další docela podobný cizinec je také vyobrazen v Bharhutu, Bharhut Yavana (asi 100 př. N. L.), Také na sobě tuniku a královskou čelenku na způsob řeckého krále a na meči zobrazuje buddhistickou triratnu. [86] [87] Další je možné vidět v oblasti Urísa, v jeskyních Udayagiri a Khandagiri.

Cizinec na koni, kolem roku 115 př. N. L., Stupa č. 2. [27] [28]

Detail cizinců v řeckých šatech a hraní karnyxů a aolusové flétny. Northern Gateway of Stupa I (detail).

Cizinci držící hrozny a jezdící na okřídlených lvech, Sanchi Stupa 1, Východní brána. [88]

Zahraniční jezdci, jižní brána stúpy 3.

Cizinec s čelenkou bojující s Makarou. Jižní brána stúpy 3.

Cizinci na koních, v čelenkách, čepicích a botách. Západní brána stúpy 1.

Anikonismus සංස්කරණය

Ve všech těchto scénách není Buddha nikdy zastoupen, zcela chybí, dokonce ani ve scénách svého života, kde hraje ústřední roli: Zázrak Buddhy kráčející po řece Nairanjana je právě reprezentován svou cestou po vodě [90] v Průvod krále Suddhodany z Kapilavastu, kráčí vzduchem na konci průvodu, ale jeho přítomnost naznačují pouze lidé, kteří otočí hlavu vzhůru k symbolu jeho cesty. [90]

V jednom z reliéfů v Zázrak v KapilavastuKrál Suddhodana je viděn, jak se modlí, když jeho syn Buddha stoupá do vzduchu. Chválený Buddha je chválen nebeskými bytostmi, ale pouze jeho cesta je viditelná ve formě desky visící ve vzduchu, nazývané chankrama nebo „promenáda“. [89]

Jinak je přítomnost Buddhy symbolizována prázdným trůnem, jako ve scéně Bimbisara se svým královským průvodem pocházejícím z města Rádžagriha navštívit Buddhu. [91] Podobné scény by se později objevily v řecko-buddhistickém umění Gandhara, ale tentokrát s představením Buddhy. John Marshall podrobně popsal každý panel ve své klíčové práci „A Guide to Sanchi“. [92]

Tento anoconismus, vztah k obrazu Buddhy, by mohl být v souladu se starověkým buddhistickým zákazem zobrazování samotného Buddhy v lidské podobě, známého z Sarvastivada vinaya (pravidla rané buddhistické školy Sarvastivady): "" Jelikož není dovoleno vytvářet obraz Buddhova těla, modlím se, aby Buddha poskytl, abych mohl udělat obraz ošetřovatele Bodhisattvy. Je to přijatelné? “Buddha odpověděl:„ Můžeš si udělat obrázek o bódhisattavě ““. [93]

Brány nebo Toranas සංස්කරණය

Brány zobrazují různé výjevy ze života Buddhy a také události po jeho smrti, zejména válku relikvií a úsilí císaře Ashoka šířit buddhistickou víru.

Stupa 1 Jižní brána සංස්කරණය

Jižní brána stúpy č. 1 je považována za nejstarší a hlavní vchod do stúpy. [94] Narativní vlysy této brány kladly velký důraz na relikvie Buddhy a na roli Ashoka při šíření buddhistické víry. Tato brána je jednou ze dvou, které v letech 1882–83 zrekonstruoval major Cole. Celé pravé ostění a polovina levého jsou nové a prázdné, stejně jako západní konec nejnižšího architrávu, východní konec středního architrávu a šest svislých sloupků mezi architrávy. [95]

Některé povrchy jižní brány jsou nezdobené nebo ztracené. Stejně jako ostatní brány je i Jižní brána složena ze dvou čtvercových pilířů převyšujících velká písmena, která zase podporují nástavbu tří architrav s volutovými konci. [96]

Po Buddhově smrti byly jeho ostatky původně rozděleny do osmi částí a rozděleny mezi osm princů. Každý z princů zkonstruoval stúpu ve svém hlavním městě nebo v jeho blízkosti, v níž byla zakotvena příslušná část popela. [97] Těchto osm stúp bylo postaveno v Rádžagriha, Vaisali, Kapilavastu, Allakappa, Ramagrama, Vothadvipa, Pava a Kusinara. [98]
Asi o dvě století později se Asoka za účelem šíření buddhistické víry pokusil shromáždit osm podílů relikvií, aby je rozdělil, a rozdělil je mezi 84 000 stúp, které sám postavil. Získal pouze sedm z těchto částí: nedokázal zajistit ostatky Ramagramy v Nepálu Tarai, tváří v tvář rozhodnému odporu jejich oddaných strážců, Nagasů. [95]
Zde je uprostřed architrávu vyobrazena stúpa Ramagrama. Nad stúpou jsou nebeské postavy nesoucí v rukou girlandy. Vpravo se blíží císař Asoka na svém voze v doprovodu družiny slonů, jezdců a pěšáků a nalevo Nagasové a Nagiové v lidské podobě s hadími kuklami, uctívající stúpu, přinášející oběti nebo vynořující se z vod lotosového rybníka. [95] Na vyčnívajícím konci tohoto architrávu je slon v lotosovém rybníku s mahautem a ženami na zádech a druhá samice se škrábe vzadu v pozadí, pavilon s vyhlížejícími ženskými postavami. K jakému konkrétnímu incidentu se tato úleva vztahuje, není známo. [95]
Nápis na kopuli stúpy zaznamenává, že architráv byl darem jednoho Balamitry, žáka „Ayachuda (Arya-Kshudra), kazatele zákona“.

Šest Buddhů minulosti a Gautama Buddha se svým stromem Bodhi v krajní pravici. V centrální části jsou tři stúpy střídající se se čtyřmi stromy s trůny před nimi, zbožňované lidskými i božskými postavami. Ty představují šest Buddhů minulosti (jmenovitě: Vipassi, Sikhi, Vessabhu, Kakusandha, Konagamana a Kaasapa) a Gautama Buddha. Tři jsou symbolizovány jejich stúpami a čtyři stromy, pod nimiž každý z nich dosáhl osvícení. Strom na krajní pravici je pipalův strom Gautama Buddhy a ten vedle něj je banyánový strom Kasyapa Buddhy. Identifikace ostatních je méně jistá.

Nápis na kopuli centrální stúpy zní „L. 1. rano Siri Satakanisa/ L. 2. avesanisa vasithiputasa/ L. 3. Anamdasa danam“ („Dar Anamdy, syna Vdsithiho (Vdsishthi), předáka řemeslníci (avesanin) z rajan Siri-Satakani). [95] Tento nápis byl rozhodující pro připisování stavby bran době satavahanské říše.
Na každém z vyčnívajících konců tohoto překladu je kůň s obsluhou a královským deštníkem vycházející z městské brány. Možná to byl Kanthaka, kůň Gautamy, když odcházel z města Kapilavastu. [95]
Když byla brána obnovena, zdálo se, že tento překlad (společně se spodním) byl omylem obrácen, protože důležitější sochy na nich nyní čelí stúpě, místo aby směřovaly ven. [95]

Zadní spodní architráv

Plný architráv s křídly

Buddha zemřel v Kushinagara, hlavním městě Mallas, kteří se zpočátku snažili nechat všechny Buddhovy ostatky pro sebe. Vypukla válka, ve které náčelníci dalších sedmi rodů vedli válku proti Mallasům z Kushinary za držení Buddhových relikvií. Uprostřed architrávu probíhá obléhání Kushinary doprava a doleva, vítězní náčelníci odjíždějí na vozech a na slonech, s ostatky nesenými na jejich hlavách. [95]
Scéna se přenáší na vyčnívající konce architrávu a sedící sloni na zasahujících falešných hlavních městech jsou zjevně zamýšleni jako nedílná součást scény. [95] [67]
Když byla brána obnovena, zdálo se, že tento překlad (spolu s horním) byl omylem obrácen, protože důležitější sochy na nich nyní čelí stúpě, místo aby směřovaly ven. [95]

Tento konkrétní reliéf byl věnován Cechem řezbářů ze Slonoviny z Vidisha (horizontální nápis na překladu), což naznačuje, že alespoň část bran byla vyrobena řezbáři ze slonoviny. [41] Přinejmenším pozoruhodná je delikátnost zpracování a prostorového efektu dosaženého v panelu nebe Trayastrimsa, a je pochopitelné, že jak zaznamenává nápis na něm, bylo to dílo řezbářů ze slonoviny z Vidishy. Nápis zní: „Vedisehi dantakarehi rupadamam katam“, což znamená „řezbáři ze Slonoviny z Vidiši provedli řezbu“. [44] [100] Některé ze slonovin Begram nebo „Pompeje Lakshmi„Uveďte druh díla ze slonoviny, které by mohlo ovlivnit řezby v Sanchi.

Severní brána Stupa 1

Severní brána je nejzachovalejší ze všech bran a byla druhou postavenou. Četné panely se týkají různých událostí života Buddhy. Zobrazuje se pouze jeden atypický panel (pravý sloupek, vnitřní plocha/ horní panel) Cizinci, kteří se věnují na jižní bráně stúpy č. 1.

Nejzachovalejší ze všech čtyř bran je severní, který si stále zachovává většinu svých ozdobných postav a dává dobrou představu o původním vzhledu všech bran. Stejně jako ostatní brány je i Severní brána složena ze dvou čtvercových pilířů převyšujících velká písmena, která zase podporují nadstavbu tří architrav s volutovými konci. [96]

Pokušení Buddhy s Marou a jeho dcerami a démony Mari prchající. K levému konci panelu je strom v Bodh Gaya s deštníkem a stuhami nahoře a vpředu diamantový trůn (Vajrasana) Buddhy, na který usedl, když odolal svodům a hrozbám Satan buddhismu, a když dosáhl buddhovství. Lidské a nebeské bytosti ji zbožňují. Postava nalevo od něj je možná Sujata, přinášející jídlo, které připravila pro Gautamu, než začal svou poslední meditaci před svým osvícením. Blízko středu panelu je Mara, sedící na trůně s doprovodem kolem, a postupující od něj k trůnu jsou jeho dcery, které se svými blandishami snažily svést Gautamu z jeho záměru. Na jeho druhé straně, tj. V pravé polovině panelu, jsou zástupy Mariných démonů, zosobňující neřesti, vášně a obavy lidstva. Síla a humor, s nimiž jsou tyto fantastické bytosti zobrazovány, je velmi pozoruhodná a mnohem silnější než cokoli, co vytvářejí umělci řecko-buddhistického umění Gandhara. [101]
Viz také Marina porážka (v „Život Buddhy“).

Že jo. Vnější obličej na pravé straně má stejnou dekoraci pozadí, se třemi svislými pásy a superpozicí plamenových palmet a háčky drží girlandy, ale chybí spodní a horní symboly stopy Buddhy a zdobené Shrivatsy.

Velký zázrak v Sravasti (nazývaný také zázrak Mango Tree, když Buddha chodí ve vzduchu).
Uprostřed strom manga s Buddhovým trůnem vpředu (Buddha samozřejmě není znázorněn). Kolem Buddhy je kruh jeho následovníků, kteří přinášejí girlandy ke stromu nebo v postojích adorace. Bylo to pod stromem manga, který podle Paliho textů udělal Buddha ve Sravasti velký zázrak, když kráčel ve vzduchu, a z ramen mu šlehaly plameny a z nohou proud vody. Ale zde neexistuje žádný definitivní náznak zázraku. [102]

V antropomorfním (neanonickém) řecko-buddhistickém umění Gandhara byl Buddha jednoduše ukázán ve své lidské podobě, mírně stoupající do vzduchu, z nohou mu šlehaly plameny a z ramen mu vycházela voda.

Jetavana v Sravasti, zobrazující tři oblíbená sídla Buddhy: Gandhakuti, Kosambakuti a Karorikuti, s Buddhovým trůnem před každým. Zahradu Jetavana představil Buddhovi bohatý bankéř Anathapindika, který ji koupil za tolik zlatých, kolik by pokrylo povrch země. Proto je popředí reliéfu zobrazeno pokryté starověkými indickými mincemi (karshapanas), stejně jako je tomu u podobného reliéfu v Bharhutu, kde jsou podrobnosti o mincích více důkazem. [102]

Stupa č. 3, může představovat ráj Indry (nandana), kde vládne potěšení a vášeň. [102]

Návštěva Indry u Buddhy v jeskyni Indrasaila poblíž Rádžagriha. V horní části panelu je umělá jeskyně připomínající svým průčelím mnoho skalních svatyň buddhistických chaitya v západní a střední Indii. Přede dveřmi je trůn, který označuje přítomnost Buddhy. Zvířata vyhlížející zpoza skal slouží k označení divokosti místa. Níže je společnost Indry v postojích uctívání, ale která z těchto postav představuje Indru a kterou jeho hudebník Panchasikha, který ho doprovázel, není možné určit. [102]

Tito byli nazýváni „řecky vyhlížejícími cizinci“ [104] v řeckém oděvu s tunikami, pláštěnkami a sandály, typickými pro řecký cestovní kostým [78], a používali řecké a středoasijské hudební nástroje (dvojitá flétna aulos nebo karnuxové rohy Cornu), případně ukazující na indořeky.
Další docela podobný cizinec je také zobrazen v Bharhutu, Bharhut Yavana, také na sobě tuniku a královskou čelenku na způsob řeckého krále a na meči zobrazuje buddhistickou triratnu. [86] [87] Horní část panelu ukazuje nebeská božstva oslavující zasvěcení stúpy.

Východní brána Stupa 1

Východní brána popisuje historické události během Buddhova života a také několik zázraků, které Buddha vykonal. Byla to třetí brána, která byla postavena.

Chrám pro strom Bodhi v Bodh Gaya.
Osvětlení Buddhy zde nastalo pod stromem Bodhi v Bodh Gaya a Asoka na místě postavil diamantový trůn a také chrám na ochranu stromu Bodhi uvnitř. Jeho horními okny se rozprostírají větve posvátného stromu. Vpravo a vlevo od chrámu jsou čtyři postavy v adoračním postoji, snad strážní králové čtyř čtvrtí (Lokapalas). [107]

Trůn byl objeven po vykopávkách poblíž umístění stromu Bodhi v 19. století a nyní je uctíván v chrámu Mahabodhi v Bodh Gaya.

Po celou dobu není Buddha viditelný (anikonismus), pouze je znázorněn cestou na vodě a jeho prázdným trůnem vpravo dole. [107]

V popředí, vpravo, je chata na listí (parna-sala) a asketa na svém prahu sedící na podložce, s koleny svázanými páskem a vlasy (jafa) zkroucené kolem hlavy jako turban . Evidentně je Brahman, který činí pokání. Před ním stojí další Brahman a zjevně mu hlásí zázrak a poblíž je malý ohnivý oltář a nástroje védské oběti.Vlevo je řeka Nairanjana, ve které se koupe další asketa a ze které čerpají vodu tři mladí nováčci. [107]

V reliéfu je tento trojitý zázrak dramaticky zastoupen. V popředí, napravo, má brahmanský asketa zvednutou sekeru, aby štípala dřevo, ale sekera nesestoupí, dokud slovo nedává Buddha, a pak uvidíme sekeru hnanou domů do klády. Podobně je zapojen Brahman rozdmýchávající oheň na oltáři, ale oheň nebude hořet, dokud to Buddha nedovolí. Pak vidíme oltář opakovaný a plameny hořící na něj. Třetí fáze zázraku, obětování, je naznačena jedinou postavou Brahmanu, který drží nad hořícím oltářem lžíci obětování.
Ostatní figury v tomto panelu, dvou nováčků přinášejících dřevo a proviant, jsou pouhým doplňkem, zatímco stúpa v pozadí, zdobená skořepinovými vzory a obklopená čtvercovým zábradlím, dodává scéně místní barvu. [107]

svému synovi po svém návratu do Kapilavastu. [107]

Na vrcholu je vyobrazen sen Mayi, matky Buddhy, jinak nazývané pojetí bódhisattvy. Královna Maya je viděna ležet v pavilonu paláce a na ní sestupuje po bódhisattvě v podobě bílého slona. Tato scéna, která byla všem buddhistům dobře známá, slouží k identifikaci města zde reprezentovaného jako Kapilavastu.
Pod ním se prochází královský průvod ulicemi města a vychází z brány. Toto je průvod krále Suddhodany, když se po návratu do Kapilavastu vydal vstříc svému synovi. Poté je ve spodní části panelu vyobrazen zázrak, který Buddha při této příležitosti provedl chůzí ve vzduchu, a v krajním levém dolním rohu je banyánový strom (nyagrodha), který označuje park banyánů, který Suddhodana předložil svému synovi. Buddha, procházející se vzduchem, je, stejně jako na Severní bráně, reprezentován jeho promenádou (chankrama) a naznačován převrácenými tvářemi krále a jeho družiny, když úžasně hledí na zázrak. [107]

Každé z těchto šesti nebes nebo devalok je reprezentováno patrem paláce, jehož přední část je rozdělena pilíři do tří polí, přičemž pilíře v alternativních podlažích jsou buď prosté, nebo jsou opatřeny propracovanými perskými metropolemi. V centrální zátoce sedí bůh, jako indický král, držící v pravé ruce blesk (vajra) a v levé lahvičku obsahující nektar (amrita). Za ním jsou jeho obsluhy držící královský deštník (Muttra) a flywhisk (chauri). V zátoce po jeho pravé straně, sedící na mírně nižším sedadle, je jeho místokrál (uparaja) a nalevo jsou dvorní hudebníci a tanečníci. S mírnými odchylkami se stejné hodnoty opakují v každém ze šesti nebes. Nic snad nemohlo poskytnout lepší představu o jednotvárnosti rozkoše v buddhistických nebesích než stejnost těchto opakování.
Nejvyšší panel ze všech, se dvěma postavami sedícími na terase a za nimi, je zacházen zcela odlišně od níže uvedených Devalokas a zdá se, že představuje nejnižší z Brahmaloky, která se podle buddhistických myšlenek tyčí nad nižšími nebesy. [108]

Západní brána Stupa 1 සංස්කරණය

Západní brána Stupy 1 je poslední ze čtyř bran Velké stúpy, které byly postaveny.

Stejně jako ostatní brány je i Západní brána složena ze dvou čtvercových pilířů převyšujících velká písmena, která zase podporují nadstavbu tří architrav s volutovými konci. [96]

Obléhání Kushinagary sedmi králi. Toto je další ztvárnění „Války relikvií“ (viz architráv Jižní brány). Zde sedm soupeřících uchazečů, odlišených svými sedmi královskými deštníky, postupuje se svými armádami do města Kushinagara, jehož obléhání ještě nezačalo. Sedící královská postava na levém konci architrávu může představovat náčelníka Mallasu ve městě. Knížecí postavy v odpovídajícím reliéfu na pravém konci se zdají být opakováním některých soupeřících žadatelů. [109]

Zázračný přechod Gangy Buddhou, když opustil Rádžagrihu, aby navštívil Vaisali (částečný zůstatek). Zůstala pouze horní část tohoto panelu, ale zdá se, že zobrazuje zázračné překročení Gangy Buddhou, když opustil Rádžagrihu, aby navštívil Vaisali.
Zdálo se, že spodní část panelu byla odříznuta, když bránu obnovil plk. Cole. Panel je zobrazen kompletní na Maiseyově ilustraci v Sanchi a jeho ostatky (Plaketa XXI) [112] [111]
Viz také: Buddha poučuje mnichy z Vaisali (v „Buddhově životě“)

Deva s obří hlavou, jedoucí buď na slonu, nebo na lvu napravo od panelu, má být pravděpodobně Indra nebo Brahma. Interpretace tří smutných postav stojících v popředí na třech stranách trůnu je problematická. Na scéně Mahabhinishkramana na Východní bráně jsme již viděli, že umělec vložil doprostřed panelu strom jambu, aby divákovi připomněl první meditaci bódhisattvy a cestu, po které ho vedl. Zde tedy tyto tři postavy, které jsou nápadně podobné třem smutným Yakshům na scéně Mahdbhinishkramana a byly pravděpodobně popraveny stejnou rukou, mohou být připomínkou Velkého odříkání, které vedlo k dosažení buddhovství, brány za bytím také připomínka brány Kapilavastu. [109]
Viz také: Siddhartha se stává Buddhou (v „Buddhově životě“).

Devadatta, žárlivý a ničemný bratranec Buddhy, byl v tom životě jednou z opic, a protože to považoval za dobrou šanci zničit svého nepřítele, vyskočil na bódhisattvy a zlomil mu srdce. Král, když viděl dobrý skutek bódhisattvy a činil pokání ze svého vlastního pokusu o jeho zabití, pečoval o něj s velkou péčí, když umíral, a poté mu dal královské přísliby.
Po panelu reliéfu teče, shora dolů, řeka Ganga. Vlevo, nahoře, je velký mangový strom, ke kterému se upínají dvě opice, zatímco opičí král se táhne přes řeku od mangového stromu k protějšímu břehu a přes jeho tělo už některé opice unikly skály a džungle za nimi. V dolní části panelu, vlevo, je král Brahmadatta na koni se svými vojáky, z nichž jeden s lukem a šípy míří vzhůru na Bodhisattvu. Nahoře na panelu se opakuje postava krále, který sedí pod stromem manga a hovoří s umírající Bodhisattvou, která podle příběhu o Jatakovi dala králi dobré rady ohledně povinností náčelníka. [109]

strom, pojď Indra a Brahma, jedoucí na tvorech podobných lvům. K zobrazení mraků pod nohama bohů v popředí a mezi postavami v horní části panelu se používá konvenční metoda. Vypadají téměř jako skály, z nichž šlehají plameny. [109]

Stupa 3 Jižní brána සංස්කරණය

Brána Stupa č. 3 je poslední ze všech satavahanských bran, které byly postaveny v Sanchi. Nachází se bezprostředně na jih od stúpy č. 3, je menší než čtyři brány obklopující Velkou stúpu. Je také o něco starší a obecně se datuje do 1. století n. L.

Hrdina s čelenkou zápasící s Makarou.

Královna Maya lustrovaná slony.

Buddha reprezentovaný Dharmacakrou.

Džinové mezi listy tvořící svitky. Tento druh svitků je obecně považován za helénistický původ a měl se také hojně používat v řecko-buddhistickém umění Gandhara. [114] [115]

Buddha reprezentovaný Dharmacakrou.

Muži a ženy na slonech.

Muži a ženy na slonech.

Spodní panel Dvarapala strážné božstvo nebo oddaný.

Možná démoni, nebo útok Mara.

Spodní panel Dvarapala strážné božstvo nebo oddaný.

Opět rozmanitost a detail sloupkových panelů je mnohem menší než ve Velké stúpě. První panel je však velmi zajímavý, protože ukazuje zbožňování něčeho, co vypadá jako pilíř Ashoka na jižní bráně Velké stúpy. Potom se další oddaní jednoduše seřadí ve druhém a třetím panelu níže.

12 වන සියවස තෙක්ම මෙම සංකීර්ණය වෙත තවත් ස්තූප සහ වෙනත් බෞද්ධ ගොඩනැගිලි ගණනාවක්ම ගණනාවක්ම විය.

බටහිර ක්ෂත්‍රපයෝ සංස්කරණය

ක්‍රි.පූ./ක්‍රි.ව. 1 වන සියවස්වල සාංචි ප්‍රදේශයේ සාතවාහන පාලනය පැවති බවට සාතකර්ණී නමයෙන් නිකුත් කළ වීදිශා, උජ්ජෛන් සහ ඒරාන් ප්‍රදේශවලින් හමුවූ සාතවාහන තඹ කාසි මෙන්ම, ස්තූප අංක 1 හි දකුණු තොරණෙහි වූ සාතකර්ණී සාතකර්ණී සෙල්ලිපිය සපයයි [116]

ඉන් මඳ කලකට පසුව, මෙම ප්‍රදේශය සිතියානු බටහිර ක්ෂත්‍රපයන්ගේ, විශේෂයෙන් නාහපාන (ක්‍රි.ව. 120) රජුගේ ග්‍රහණයට නතු විය. [117] ඉන් අනතුරුව නිසැකැවම එය පළමුවන රුද්‍රදාමන් (ක්‍රි.ව. 130-150) පාලනයට නතුවූ බව ඔහුගේ ජුනාගාධ් අභිලේඛන මඟින් පෙනී යයි. [116] සාතවාහනයන් මඳ කලකට සිය පාලනය බලය ‍යළි ලබාගන්නට සමත් වුවද, ක්‍රි.ව. 3 වන සියවසේ මැද භාගය වන විට බලය නැවතත් දෙවන ක්‍රි (ක්‍රි.ව. 255-278) යටතේ බටහිර ක්ෂ්ත්‍රපයන් සතු විය. බටහිර ක්ෂ්ත්‍රපයන් 4 වන සියවස තෙක් බලයේ රැඳී සිටි බව අවට වූ කානකේර්හා අභිලේඛනය අනුව පෙනේ. R සෙල්ලිපිය අනුව ශක ප්‍රධානී සහ "සාධාරණ Satrapové zůstali až do 4. století, jak ukazuje blízký nápis Kanakerha, který zmiňuje stavbu studny šéfem Saka a" spravedlivým dobyvatelem "Sridharavarmanem, který vládl kolem roku 339-368 n. L. [116] Zdá se tedy, že Kushanská říše se nerozšířila do oblasti Sanchi a zdá se, že několik Kushanských uměleckých děl nalezených v Sanchi pocházelo z Mathury. [116] Zejména několik Mathurových soch na jméno kushanského vládce Vasishka (247-267 n. L.) Byly nalezeny v Sanchi. [118] [119]

Guptas සංස්කරණය

Dalšími vládci této oblasti byli Guptové. [116] Nápisy vítězné Chandragupty II v roce 412-423 n. L. Najdete na zábradlí poblíž Východní brány Velké stúpy. [120]

„Slavná Candragupta (II.

Temple 17 je raný samostatný chrám (navazující na velké jeskynní chrámy indické skalní architektury), protože pochází z raného období Gupty (pravděpodobně první čtvrtina 5. století n. L.). Možná byl postaven pro buddhistické použití (což není jisté), ale typ, který představuje velmi ranou verzi, se v hinduistické chrámové architektuře stal velmi významným. [123] Skládá se z plochého zastřešeného čtvercového svatyně s portikem a čtyřmi pilíři. Interiér a tři strany exteriéru jsou prosté a nezdobené, ale přední část a pilíře jsou elegantně vytesané, což chrámu dodává téměř „klasický“ vzhled, [121] ne nepodobné jeskynním chrámům Nasikských jeskyní vytesaných ve 2. století. Čtyři sloupy jsou tradičnější, osmihranné šachty stoupající od čtvercových základen ke zvonovým hlavicím, převyšující velké bloky počítadla vyřezávané zády k sobě lvy. [124]

Vedle Temple 17 stojí Temple 18, rámec převážně apsidálního sálu chaitya-haly ze 7. století, opět snad buddhistického nebo hinduistického, který byl přestavěn na dřívější halu. To bylo pravděpodobně pokryto dřevěnou a doškovou střechou. [125]

Blízko brány Northwern také stával sloup Vajrapani. Dříve stál další pilíř Padmapani a socha je nyní v londýnském Victoria and Albert Museum.

Lví pilíř č. 26 සංස්කරණය

Pilíř č. 26 stojí kousek na sever od pilíře č. 25 Sunga. Patří do raného věku Gupty. Kromě svého designu se od ostatních pilířů na místě odlišuje neobvyklou kvalitou a barvou kamene, který je tvrdší než ten, který se běžně těžil na kopci Udayagiri, a bledým žlutým odstínem postříkaným a pruhovaným ametystem. V Sanchi byla tato konkrétní odrůda kamene používána pouze v památkách období Gupty. Tento pilíř byl přibližně 22 stop 6 palců vysoký a byl složen pouze ze dvou kusů, z nichž jeden obsahoval kruhový hřídel a čtvercovou základnu, druhý zvonový kapitál, hrdlo, lvy a korunní čakru. Na severozápadní straně nejnižšího úseku, který je stále na místě, je krátký zohavený nápis v postavách Gupty zaznamenávající dar pilíře viharasvamin (pán kláštera), syn Gotaisimhabaly. [126]

Jak bylo obvyklé u pilířů Guptova věku, čtvercová základna vyčnívala nad úroveň země, projekce byla v tomto případě 1 ft. 2 palce a byla uzavřena malou čtvercovou plošinou. Lví kapitál tohoto pilíře je chabou napodobeninou toho, který překonal pilíř Asoka, s přidáním kola na vrcholu as určitými dalšími variacemi detailů. Například kabelový krk nad zvonovým hlavním městem se skládá ze série pramenů spojených dohromady páskou.Reliéfy na kruhovém počítadle také sestávají z ptáků a lotosů nestejných velikostí rozmístěných nepravidelně, nikoli se symetrickou přesností dřívějšího indického umění. Nakonec jsou tito lvi, stejně jako ti na pilířích Jižní brány, opatřeni pěti drápy na každé noze a jejich modelování ukazuje jen málo ohled na pravdu a malé umění. [126]

Datování těchto pilířů vyvolalo mnoho nejasností, protože bylo od začátku často prezentováno jako pilíř Ashoka. Sám Marshall přesvědčivě popisuje pilíř jako ranou Gupta Empire, ať už z hlediska materiálu, techniky nebo umění. [126] Fotografická divize indické vlády to na tomto obrázku popisuje jako „pilíř Asoka a jeho rozbité lví hlavní město poblíž jižní brány Velké stúpy“. [7]. Britská knihovna online jej také popisuje jako 3. století před naším letopočtem Mauryan, i když pravděpodobně vkládá původní text z 19. století [8]. Sachim Kumar Tiwary v Monolitické pilíře období Gupta, potvrzuje datum Gupta. [127] Archeologické muzeum Sanchi mu udává datum 600 n. L., Což by jej dokonce posunulo mimo řádné období Gupty, v době pozdější Guptovské dynastie. [128]

35 සංස්කරණය

Mohutný sloup poblíž Severní brány, v plánu číslo 35, byl postaven v období Gupty. Každá funkce, ať už strukturální, stylistická nebo technická, je typická pro zpracování Gupta. Většina šachty byla zničena, ale pařez stále zůstává na místě a základy jsou neporušené. Rovněž forma plošiny kolem její základny je dostatečně jasná a hlavní město a socha, o nichž se říká, že je podporovány, jsou relativně zachovalé. Z hřídele zbývá 9 stop na délku, 3 stopy 10 palců, měřeno shora, jsou kruhové a hladké a zbytek tvoří základnu, čtvercový a hrubý. Ve věku Gupta bylo běžnou praxí udržovat základny takových monolitických sloupů čtvercové, zatímco ve věku Maurya byly vždy kruhové. Sloupy období Maurya se vyznačují vynikajícím obvazem a vysoce leštěným povrchem, ale v tomto případě se obvaz kamene vyznačuje takovým lesklým povrchem. [129]

Persepolitanské hlavní město a čtvercový počítadlo zdobené balustrádou v reliéfu jsou vyřezány celé z jednoho bloku kamene. Stejně tak je na tom socha, která byla nalezena ležet vedle hlavního města a o které se věří, že patřila do stejného pilíře. Tato socha představuje muže odetého v dhoti a ozdobeného náramky, náušnicemi, náhrdelníkem a čelenkou. Vlasy padají do loken přes ramena a záda a pod nimi vzadu padají konce dvou stužek. [129] Předpokládá se, že socha představuje Vajrapani. Přičtení Vajrapani je indikováno útržkem vajra thunderbold v pravé ruce a svatozářem 24 paprsků. [130] Věnování pilíře Vajrapani je také uvedeno v nápisu z 5. století. [131]

Zajímavým rysem obrázku je svatozář, která je proražena dvanácti malými otvory rovnoměrně rozmístěnými po jejím okraji. Zjevně je svatozář v poměru k velikosti sochy příliš malá a tyto otvory byly bezpochyby určeny pro připojení vnějších paprsků, které byly pravděpodobně vytvořeny z měděného zlacení, přičemž zbytek samotné sochy byl případně namalován nebo pozlacený. Tato socha stála na vrcholu pilíře a je dílem období Gupty. [129] Socha je v současné době v archeologickém muzeu v Sanchi a je připisována 5. století n. L. [132]

හිඳි බුද්ධ ප්‍රතිමාව (ගුප්ත විහාරය).

බුද්ධ ප්‍රතිමාවක් (මහා ස්තූපය).

හිඳි බුද්ධ ප්‍රතිමාව (මහා ස්තූපය).

ස්තම්භය 34 හි තිබූ පියපත් සහිත් සිංහ ස්තම්භ ශීර්ෂය (නැතිවූ).

Po zničení Guptů Alchonskými Huny a s úpadkem buddhismu v Indii se buddhistická umělecká tvorba v Sanchi zpomalila.

Temple 45 byl poslední buddhistický chrám postavený v polovině až koncem 9. století. [134] Další bod, který je třeba poznamenat, je, že v té době byly památky uzavřeny ve zdi.

S úpadkem buddhismu v Indii se památky Sanchi přestaly používat a chátraly. V roce 1818 zaznamenal generál Taylor bengálské kavalerie návštěvu Sanchi. V té době byly památky ponechány v relativně dobrém stavu. Přestože džungle zarostla komplex, několik Bránek stále stálo a Sanchi, který se nacházel na kopci, unikl náporu muslimských dobyvatelů, kteří zničili nedaleké město Vidisha (Bhilsa) vzdálené jen 5 mil. [135]

Ačkoli se zdálo, že původní řemeslníci pro kamenné reliéfy v Sanchi pocházeli z Gandhary, první reliéfy byly vytesány v Sanchi Stupa č. 2 kolem roku 115 př. N. L., [27] umění Sanchi se poté v 1. století př. N. L. je myšlenka předcházet rozkvětu řecko-buddhistického umění Gandhara, které pokračovalo v rozkvětu až kolem 4. století n. l. Umění Sanchi je tedy považováno za předchůdce didaktických forem buddhistického umění, které budou následovat, například umění Gandhara. [136] Je také s Bharhutem nejstarší. [137]

Jak Gandhara přijal didaktické buddhistické reliéfy, obsah se poněkud vyvíjel společně se vznikem mahájánového buddhismu, teističtějšího chápání buddhismu. Za prvé, přestože mnoho uměleckých témat zůstalo stejných (jako například Mayin sen, Velký odchod, Mariny útoky.), Mnoho příběhů předchozích životů Buddhy bylo nahrazeno ještě početnějšími příběhy o bódhisattvách Mahayana panteon. [136] Za druhé, dalším důležitým rozdílem je zacházení s obrazem Buddhy: zatímco umění Sanchi, jakkoli detailní a důmyslné, je anikonické, [138] umění Gandhara přidalo ilustrace Buddhy jako muže, který nosí řečtinu- styl oblečení hrát ústřední roli v jeho didaktických reliéfech. [139] [140]

Přítomnost Řeků v Sanchi nebo v jeho blízkosti v té době je známá (indo-řecký velvyslanec Heliodorus ve Vidisha kolem roku 100 př. N. L., Řeckí cizinci ilustrovaní na Sanchi uctívající Velkou stúpu nebo řeckí oddaní „Yavana“, kteří si nechali udělat zasvěcovací nápisy v Sanchi [83]), ale přesnější detaily o výměnách nebo možných trasách přenosu jsou nepolapitelné.

Sanchi a řecko-buddhistické umění Gandhara
Mayin sen Velký odchod Marin útok Osvícení Kázání Buddhy
Sanchi
(1. c. BCE/CE)

Mayin sen o bílém slonovi.

Buddha pod deštníkem na voze není znázorněn.

Buddhu symbolizuje prázdný trůn.

Buddhu symbolizuje prázdný trůn.

Buddhu symbolizuje prázdný trůn.
Řecko-buddhistické umění Gandhara
(1. př. N. L.-4. sv. N. L.)

Velmi podobná ilustrace z Gandhary.

Buddha osobně opouští město.

Buddha je znázorněn centrálně.

Buddha je znázorněn centrálně.

Buddha je znázorněn centrálně.

Generál Henry Taylor (1784–1876), který byl britským důstojníkem ve třetí válce Marathy v letech 1817–1819, byl prvním známým západním historikem, který v roce 1818 (v angličtině) zdokumentoval existenci Sanchi Stupa. Stránka byla v absolutním stavu opuštění. Velkou stúpu v roce 1822 neobratně porušil Sir Herbert Maddock, ačkoli nebyl schopen dosáhnout centra, a poté opustil. [141] Alexander Cunningham a Frederick Charles Maisey provedli první formální průzkum a vykopávky v Sanchi a okolních stúpách regionu v roce 1851. [142] [141] Amatérští archeologové a hledači pokladů pustošili místo až do roku 1881, kdy byly provedeny řádné restaurátorské práce. zahájeno. V letech 1912 až 1919 byly stavby obnoveny do současného stavu pod dohledem sira Johna Marshalla. [143]

Evropany 19. století velmi zajímala stúpa, kterou původně postavila Ashoka. Francouzi požádali Shahjehana Beguma o povolení odnést východní bránu, která byla celkem dobře zachována, do francouzského muzea. Angličtina, která se etablovala v Indii, hlavně jako politická síla, měla zájem také o to, aby ji přenesli do Anglie do muzea. Byli spokojeni s kopiemi litými ze sádry, které byly pečlivě připraveny a originál zůstal na místě, část Bhópálu. Vláda Bhópálu, Shahjehan Begum a jejího nástupce sultána Jehana Beguma, poskytla peníze na zachování starověkého místa. John Marshall, generální ředitel Archeologického průzkumu Indie v letech 1902 až 1928, uznal její přínos věnováním svých důležitých svazků o Sanchi sultánovi Jehanovi. Financovala muzeum, které tam bylo postaveno. Jako jeden z prvních a nejdůležitějších buddhistických architektonických a kulturních kousků drasticky změnil chápání rané Indie s ohledem na buddhismus. Nyní je nádherným příkladem pečlivě zachovaného archeologického naleziště Archeologického průzkumu Indie. Místo Sanchi Stupa v indické historii a kultuře lze měřit ze skutečnosti, že Reserve Bank of India představila v roce 2017 se Sanchi Stupou nových 200 indických rupií.

Vzhledem k tomu, že Sanchi zůstalo většinou neporušené, lze v Západním muzeu nalézt jen několik Sanchiho artefaktů: například socha Gupty Padmapani je v londýnském Victoria and Albert Museum a jeden z Yashini je k vidění v Britském muzeu.

Dnes na kopci Sanchi zůstává kolem padesáti památek, včetně tří hlavních stúp a několika chrámů. Od roku 1989 jsou památky zařazeny mezi další slavné památky na seznamu světového dědictví UNESCO.

Reliéfy Sanchi, zejména ty, které zobrazují indická města, byly důležité při snaze představit si, jak vypadají starověká indická města. Mnoho moderních simulací vychází z městských ilustrací Sanchi. [144]

Velká stúpa, východní brána, v roce 1875.

Great Stupa, Northern Gateway v roce 1861.

Vize starověkého indického dvorského života s motivy ze Sanchi (dřevoryt, 1878).

මේසී සහ කනිංහැම් විසින් සොයාගත් බෞද්ධ භික්ෂූන් වහන්සේලාගේ අස්ථි අවශේෂ සහ ධාතු කරඬු බෙදා බෙදා සිහිවටන එංගලන්තය වෙත රැගෙන රැගෙන යන ලදී. [145] මේසීගේ පවුල විසින් මෙම වස්තූන් වික්ටෝරියා සහ ඇල්බට් කෞතුකාගාරය වෙත අලෙවි කළ කළ අතර, ඒවා එහි දිගු කාලයක් පැවතිණි. මහාබෝධි සංගමයේ මූලිකත්වයෙන් එංගලන්තය, ශ්‍රී ලංකාව සහ ඉන්දියාවේ විසූ බෞද්ධයෝ ඒවා නැවත භාරදෙන භාරදෙන මෙන් ඉල්ලා සිටියහ. කිහිපයක් අනුව සාරිපුත්ත සග මොග්ගල්ලාන රහතුන් වහන්සේලාගේ ධාතූන් කිහිපයක් 1947 දී ශ්‍රී ලංකාව වෙත ලබාදෙන ලද අතර, ඒවා මහජන ප්‍රදර්ශනයට විවෘත විය. [146] ශ්‍රී ලංකාව තුළ අති විශාල ජනකායකගේ වන්දනාවට එම ධාතූන් පාත්‍ර විය විය. අතර පසුව ඒවා ඉන්දියාව වෙත රැගෙන ගිය අතර, 1952 දී මෙම ධාතූන් තැන්පත් කිරීමට „චේතියගිරි විහාරය“ නමින් නව විහාරයක් තනවන ලදී. [147] ජාතිකවාදී දෘෂ්ටිකෝණයෙන් බැලීමේ දී, මෙමඟින් ඉන්දියාව තුළ බෞද්ධ සම්ප්‍රදාය නිල වශයෙන් නැවත නැවත ස්ථාපිත කිරීම සනිටුහන් කරයි. ලදී ධාතූන් බුරුමය විසින් ලබාගන්නා ලදී. [148]

සාංචියේ, විශේෂයෙන්ම ස්තූප අංක 1, හි බ්‍රාහ්මී අභිලේඛන විශාල සංඛ්‍යාවක් හමුවේ. ඉන් බොහෝමයක් ප්‍රදානයන් පිළිබඳ සඳහන් කුඩා සෙල්ලිපි වුවද, එහි විශාල ඓතිහාසික වැදගත්කමක් පවතියි. 1837 දී ජේම්ස් ප්‍රින්සෙප් විසින් එහි බොහෝ අභිලේඛන බ්‍රාහ්මී අක්ෂර ද්විත්වයකින් අවසන් වන බව බව හඳුනා ගත්තේ ය. එම අක්ෂර ද්විත්වය "දානං" (දානය) යැයි ප්‍රින්සෙප් සලකා ඇත. ය බ්‍රාහ්මී අක්ෂර කියවා තේරුම් ගැනීමට මඟපෑදී ය. [151] [152]

15 පිළිබඳ වාර්තා විශ්ලේෂණය කිරීමේ දී [153] ඉන් බොහෝ දායකයන් ප්‍රදේශයේම වැසියන් (නගර පිළිබඳ සඳහන් නොමැති) බැව් පෙනේ. ඉන් සමහරෙක් උජ්ජයින්, වීදිශා, කුරාර, නදීනගර්, මහිසති, කුර්ඝාර, භෝගවදන් සහ කංදගීගාම් වැනි ප්‍රදේශවලින් වෙති. සාංචියෙන් යවන(ඉන්දු-ග්‍රීක) [80] දායකයන් පිළිබඳ අභිලේඛන තුනක් හමුවී ඇති අතර, ඉන් වඩාත්ම පැහැදිළි අභිලේඛනයෙහි "සෙටපථියස යෝනස දානං"(" "හි යෝනයන්ගේ දානය") ලෙස සඳහන් වේ. සෙටපථ නගරය මෙතෙක් හඳුනාගෙන නැත. [83]


Sedm králů obléhajících Kushinagaru - historie

Gibbethon - levitské město na území Dan (Joshua 19:44 Joshua 21:23), pravděpodobně stejně jako jiná místa v této oblasti stále drželi Filištíni až do jejich podrobení Davidem. Text zde naznačuje vzpouru Filištínů proti oslabené moci Izraele a okupaci Gibbethonu, která přikazuje průchod z Sharonské planiny do nitra. Obléhání muselo být bezvýsledné, přinejmenším s trvalým výsledkem dvacet šest let poté, co jsme našli Gibbethona stále v rukou nepřítele. (Viz 1Kr 16:15.)

1. Královská 15: 27-28. Baasha ho udeřil v Gibbethonu, který patřil Filištínům - Toto bylo město v kmeni Dan, které bylo dáno Levitům (Joshua 19:44 Joshua 21:23), který jej opustil, stejně jako ostatní města „Když jim Jeroboam nedonutil vykonávat svůj úřad, 2 Paralipomenon 11:14 a Filištíni, pravděpodobně se toho zmocnili, když sousedili s jejich zemí. Ale zdá se, že Nadab se nyní snažil získat to z jejich rukou, jako právo, které mu náleží, a tady, uprostřed jeho armády, Baasha, spolu s ostatními, se proti němu spikli a zabili ho: a tak malý zájem měl v lásce svého lidu, že jeho armáda nejenže nepomstila jeho smrt, ale vybrala si svého vraha za svého nástupce. Ať už to Baasha udělal na osobní vášeň proti Nadabovi, nebo aby se pomstil Jeroboámovu domu za nějakou urážku, kterou od nich obdržel, nebo zda předstíral osvobození své země od tyranie nemocného prince, nebo čistě z principu ctižádosti, aby si udělal cestu k trůnu, neobjevil se, ale když ho zabil, kraloval místo něj.

Z domu Isacharova, tj. Z kmene, kterému se často říká dům, soudci 10: 9 Žalm 135: 20 Ozeáš 1: 7. Který patřil Filištínům, kteří využili rozdělení mezi Izraelem a Judou, získali zpět toto město, které patřilo ke kmeni Dan, Joshua 19:44 a patřilo k levitům, Joshua 21:23, po jehož odchodu do Judska , 2 Paralipomenon 11:14, izraelští králové dobyli svá města a pozemky pro vlastní potřebu, jak již bylo uvedeno dříve, což je tolik znepokojovalo tímto městem, aby ho oblehlo nyní i mnoho let po této době, 1. Královská 16 : 15.

spikli proti němu položil plán, jak mu vzít život a zmocnit se království:

a Baasha ho udeřil v Gibbethonu, městě v kmeni Dan, Joshua 19:44.

patřilo Filištínům, bylo to město dané Levitům, Jozue 21:23 a byli z něj vyhnáni Jeroboamem, Pelištejci se ho zmocnili, nebo jej dosud dobyli a Nadab toužil dostat ho z jejich ruce, a proto ji obléhali, následovně:

Neboť Nadab a celý Izrael obléhali Gibbethon, a když jej obléhal, využil Baasha příležitosti, aby jej zabil, kdežto jeho mrtvola ležela vystavena psům neboli ptactvu a neměla pohřeb, jak předpovídal Ahijah, 1. Královská 14 : 11.

27. z rodu Isacharových] Jeroboamova rodina byla z kmene Efraimů (1. Královská 11:26) a možná to byla nějaká kmenová žárlivost, která vedla muže z Issacharu k vyhlazení celé Jeroboámovy rodiny a k založení nové dynastie . Ze zprávy proroka Jehua Baashovi (1. Královská 14: 1-2) to vypadalo, jako by Baašův pokus byl posvěcen nějakým božským poselstvím. Ale Baasha se přesto zlepšil v chování dvou králů předchozího domu.


Propojení Ezekiel & rsquos 430 dní s Danielem & rsquos 70 týdnů

Zatímco přestavba chrámu, kterou nechal Cyrus, začala v prvním roce jeho vlády, roku 537 př. N. L., Nebyla ještě dokončena v době, kdy se Darius stal novým babylonským králem. Učinil dekret o prodloužení prací na chrámu.

Vyhláška Artaxerxe Longimana - 16. března 445 př. N. L

Zde vstupuje do hry 70 týdnů Danielova studia. Až do Nehemjáše bylo vydáno nařízení o přestavbě hradeb. Židé měli potíže s obnovou bez ochrany zdí. Ezra přijel do Jeruzaléma v sedmém roce (Ezdráš 7: 8) Artaxerxe I. (458 př. N. L.), Následován Nehemjášem, který dorazil ke králi a rsquos 20. roku (445 př. N. L.) Nehemjáš 2: 1–11

Nehemjáš 2: 1–8
A stalo se v měsíci Nisan, ve dvacátém roce krále Artaxerxe, že víno bylo před ním. Vzal jsem víno a dal ho králi. Teď jsem z jeho přítomnosti nebyl smutný. Proto mi král řekl: Proč je tvá tvář smutná, když nejsi nemocný? to není nic jiného než smutek srdce. Tehdy jsem se velmi bál a řekl jsem králi: „Nech krále žít na věky: proč by moje tvář nebyla smutná, když město, místo mých otců a hrobů, opadává odpad a jeho brány jsou pohlceny ohněm ? Potom mi král řekl: O co žádáš? Modlil jsem se tedy k bohu nebes. A řekl jsem králi: Jestli se to králi líbí, a nalezne -li tvůj služebník v tvých očích přízeň, pošleš mě do Judska, do města mých otců a rsquo sepulchres, abych ho mohl postavit. Král mi řekl: (Královna také seděla u něj) Jak dlouho bude tvoje cesta trvat? a kdy se vrátíš? Krále tedy potěšilo, že mě poslal, a já jsem mu určil čas. Kromě toho jsem králi řekl: Pokud se to králi líbí, dej mi dopisy správcům za řekou, aby mě mohli přenést, dokud nepřijdu do Judska, a dopis Asafovi, strážci královského a rsquosského lesa, že může mi dát dřevo na výrobu trámů pro brány paláce, které patřily k domu, a pro městskou zeďa pro dům, do kterého vejdu. A král mi to udělil podle dobré ruky mého Boha, který byl na mně.

Daniel 9:25
Vězte tedy a pochopte, že od vydání přikázání k obnově a stavbě Jeruzaléma až po Mesiáše knížete bude sedm týdnů a šedesát dva týdny: ulice bude znovu postavena, a zeď, dokonce i v těžkých dobách.


Sedm králů obléhajících Kushinagaru - historie

සාංචි ස්තූපය ඇත මධ්‍ය ප්‍රදේශ් ප්‍රාන්තයේ රායිසේන් දිස්ත්‍රික්කයේ සාංචි නගරයේ පිහිටා ඇත. කිලෝමීටර මධ්‍ය ප්‍රදේශ් හි අගනුවර වන භෝපාල් සිට කිලෝමීටර 46 ක් (සැතපුම් 29) ඊසානදිගට වන්නට පිහිටා තිබේ.

සාංචියේ මහා ස්තූපය ඉන්දියාවේ පැරණිතම පාෂාණමය ඉදිකිරීමක් වන අතර, එය ඉන්දියානු ගෘහනිර්මාණ ශිල්පයේ වැදගත් ස්මාරකයක් වේ. [1] මෙහි මුල් නිර්මාණය ක්‍රි.පූ. 3 වන සියවසේ අශෝක අධිරාජයාගේ මූලිකත්වයෙන් සිදු විය. එහි ගර්භය සරල අර්ධ ගෝලාකාර ගඩොළු ව්‍යූහයක් වූ අතර, එහි බුදුන් වහන්සේගේ ධාතූන් තැන්පත් කොට තිබිණි. Korunovalo to chhatri, struktura podobná slunečníku symbolizující vysokou hodnost, která měla uctít a ukrýt ostatky. Na původní stavební práce této stúpy dohlížela Ashoka, jejíž manželka Devi byla dcerou obchodníka z nedaleké Vidishy. Sanchi byla také jejím rodištěm a dějištěm její a Ashokovy svatby. V 1. století př. N. L. Byly přidány čtyři komplikovaně vyřezávané torany (okrasné brány) a zábradlí obklopující celou stavbu. Sanchi Stupa postavená v době Mauryan byla vyrobena z cihel. Kompozit vzkvétal až do 11. století.

Sanchi je centrem regionu s řadou stúp, všechny v okruhu několika mil od Sanchi, včetně Satdhary (9 km na západ od Sanchi, 40 stúp, relikvie Sariputry a Mahamoggallany, nyní zakotvené v nové Vihara, byly objeven tam), Bhojpur (také nazývaný Morel Khurd, opevněný vrchol kopce se 60 stúpami) a Andher (respektive 11 km a 17 km jihovýchodně od Sanchi), stejně jako Sonari (10 km JZ od Sanchi). [2] [3] Dále na jih, asi 100 km daleko, je Saru Maru. Bharhut je 300 km severovýchodně.

Sanchi Stupa je zobrazena na zadní straně bankovky indické měny ve výši 200 Rs, což značí její význam pro indické kulturní dědictví. [4]

වර්තමානයේ සාංචියේ දක්නට ලැබෙන ස්මාරක මෞර්ය අධිරාජ්‍ය ක්‍රි (ක්‍රි.පූ. 3 වන සියවස) සිට අඛණ්ඩව ගුප්ත අධිරාජ්‍ය යුගය (ක්‍රි.ව. 5 වන සියවස) දක්වාත්, සහ අවසානයේ ක්‍රි.ව. 12 වන සියවස අවට දී නිර්මාණය වූ බෞද්ධ ස්මාරක සමූහයකි. [5] මෙය බොහෝවිට ඉන්දියාවේ වඩාත්ම හොඳින් සංරක්ෂණය වී ඇති බෞද්ධ ස්මාරක සමූහය විය හැක. [5] මෙහි ඇති පැරණිතම සහ විශාලතම ස්මාරකය වන මහා ස්තූපය හෙවත් ස්‍තූප අංක මුලින්ම 1 මුලින්ම මෞර්ය ‍යුගයේ ඉදිවූ අතර, එය අසල අශෝක ස්තම්භයක් ද පිහිටුවා තිබිණි. [5] පසුකාලීන සියවස්වල දී, විශේෂයෙන්ම ශුංග සහ සාතවාහනයන්ගේ කාලසීමාවේ දී මහා ස්තූපය විශාල විශාල කොට තනවා අලංකාර තොරණ සහ වේදිකා ද එක් එක් කරන ලදී. 3 මෙය ආසන්නයේ කුඩා ස්තූප, විශේෂයෙන් ස්‍තූප අං .2, සහ ස්තූප අං .3. ලදී ලදී [5]

ඉන් අනතුරුව, ගුප්ත අධිරාජ්‍ය යුගය තෙක්ම එයට විවිධ අංග එක් කෙරිණි. මේ අනුව, සමස්තයක් වශයෙන් ගත්කළ සාංචිය පුරාතන ඉන්දියානු ගෘහනිර්මාණ ශිල්පයේ සහ ඉන්දියානු බෞද්ධ ගෘහනිර්මාණ ශිල්පයේ විකාසනය පෙන්වන කැඩපතක් බඳු බඳු ය. මෙමඟින් මුල්කාලීන බුද්ධාගම, එහි ආදිතම කලා සම්ප්‍රදායයන් සහ ඉන්දීය උපමහාද්වීපයේ බුද්ධාගමේ පරිහානිය තෙක් තෙක් කාලසීමාව නිරූපණය කරයි. [5]

සාංචි ස්තූපවල සාමන්‍ය දර්ශනය එෆ්.සී. මේසී, 1851 (මහා ස්තූපය කඳු මුදුනේ ද, ස්තූප අංක 2 ඉදිරියෙන් ද වේ)

ක්‍රි.පූ. 3 වන සියවසේ ආරම්භ වූ මහා ස්තූපය (ස්තූප අං .1),

සාංචියේ "මහා ස්තූපය" මෙහි ඇති පැරණිතම ව්‍යූහය වන අතර, එය මුලින් නිර්මාණය කරන ලද්දේ ක්‍රි.පූ. 3 වන සියවසේ මෞර්ය අධිරාජ අශෝකවිසිනි. [6] මෙහි මධ්‍යය බුදුන් වහන්සේගේ ධාතු නිධන් කොට තැනූ අර්ධ ගෝලාකාර ගඩොල් නිමැවුමකින් නිමැවුමකින් විය විය. [6] එහි පාදම වටා උස්වූ පේසාවක් පිහිටි අතර, ගර්භය මත ගරාදි වැටක් සහ උසස් බව හැඟවීම උදෙසා ඡත්‍රයක් ද සවිකොට තිබිණ තිබිණ. [7] [8] මෙහි මුල් ස්‍තූපය වර්තමාන ස්තූපයේ විෂ්කම්භයෙන් අඩක් පමණ වූ අතර, ශුංගයන් විසින් එය විශාල කොට ඇත ඇත. තිබිණි පාෂාණයෙන් ආවරණය කිට තිබුණ ද, අතීතයේ එය ගඩොල්වලින් ආවරණය කොට තිබිණි. [7]

Podle jedné verze Mahavamsy, buddhistické kroniky Srí Lanky, byla Ashoka úzce spojena s oblastí Sanchi. Když byl dědicem a cestoval jako místokrál do Ujjainu, údajně se zastavil ve Vidishe (10 kilometrů od Sanchi) a tam se oženil s dcerou místního bankéře. Říkalo se jí Devi a později dal Ashokovi dva syny Ujjeniya a Mahendru a dceru Sanghamittu. Po Ashokově nástupu vedl Mahendra buddhistickou misi, vyslanou pravděpodobně pod záštitou císaře, na Srí Lanku, a že než se vydal na ostrov, navštívil svou matku v Chetiyagiri poblíž Vidisy, považovanou za Sanchi. Byl tam ubytován v honosné viharě nebo v klášteře, který prý postavila ona sama. [9]

අශෝක ස්තම්භය සංස්කරණය

Na straně hlavní brány Torana byl také postaven pilíř z jemně leštěného pískovce, jeden z pilířů Ashoka. Spodní část pilíře stále stojí. Horní části pilíře jsou v nedalekém archeologickém muzeu Sanchi. Hlavní město se skládá ze čtyř lvů, kteří pravděpodobně podporovali Kolo práva [12], jak naznačují i ​​pozdější ilustrace mezi sanchijskými reliéfy. Na pilíři je nápis Ashokan (Schism Edict) [13] a nápis na ornamentální Sankha Lipi z období Gupta. [6] Ashokanský nápis je vyryt do raných postav Brahmi. Je bohužel hodně poškozený, ale příkazy, které obsahuje, se zdají být stejné jako příkazy zaznamenané v ediktech Sarnath a Kausambi, které dohromady tvoří tři známé instance Ashokova „Schism Edict“. Týká se sankcí za schizma v buddhistické sanghě:

. cesta je předepsána jak pro mnichy, tak pro jeptišky. Dokud (moji) synové a pravnuci (budou vládnout a) dokud bude Měsíc a Slunce (vydrží), budou mniši nebo jeptiška, kteří způsobí rozdělení v Sanghě, nuceni si obléci bílá roucha a pobývat od sebe. Co je moje touha? Aby byla Sangha jednotná a dlouho vydržela.

Sloup byl v neporušeném stavu asi 42 stop vysoký a sestával z kulatého a mírně se zužujícího monolitického dříku se zvoncovitým kapitálem převyšujícím počítadlo a korunní ozdobou ze čtyř lvů, posazenými zády, celý jemně dokončený a vyleštěný na pozoruhodný lesk odshora dolů. Počitadlo je ozdobeno čtyřmi plamenovými palmetovými vzory, které jsou od sebe odděleny dvojicemi hus, což je pravděpodobně symbolické stádo Buddhových učedníků. Lvi ze summitu, i když nyní již dost znetvoření, stále svědčí o dovednostech sochařů. [15]

Pískovec, z něhož je vytesán sloup, pocházel z Chunarských lomů vzdálených několik set mil, což znamenalo, že stavitelé byli schopni na takovou vzdálenost přepravit blok kamene přes čtyřicet stop dlouhý a vážící téměř tolik tun. Pravděpodobně používali vodní dopravu, používali vory v období dešťů až do řek Gangy, Jumny a Betwy. [15]

Chrám 40 සංස්කරණය

Další strukturou, která byla alespoň částečně datována do 3. století před naším letopočtem, je takzvaný Temple 40, jeden z prvních příkladů volně stojících chrámů v Indii. [16] Temple 40 má pozůstatky tří různých období, nejranější období sahá až do věku Maurya, což jej pravděpodobně činí současným pro vytvoření Velké stúpy. Nápis dokonce naznačuje, že jej mohl založit Bindusara, otec Ashoka. [17] Původní chrám ze 3. století př. N. L. Byl postaven na vysoké obdélníkové kamenné plošině, 26,52 × 14 × 3,35 metru, se dvěma schodišti na východ a na západ. Byla to apsidální síň, pravděpodobně ze dřeva. Bylo spáleno někdy ve 2. století před naším letopočtem. [18] [19]

Později byla platforma zvětšena na 41,76 × 27,74 metru a znovu použita ke stavbě sloupové haly s padesáti sloupy (5 × 10), z nichž zůstaly pařezy. Některé z těchto pilířů mají nápisy z 2. století před naším letopočtem. V 7. nebo 8. století byla v jednom rohu nástupiště zřízena malá svatyně, která znovu použila některé pilíře a uvedla je do současné polohy. [20] [19]

Pozůstatky Ashokanského pilíře z leštěného kamene (vpravo od Jižní brány) s jeho ediktem.

Sanchi Minor Pillar Edict of Ashoka, in-situ (detail předchozího obrázku).

Pozůstatky šachty pilíře Ashoka, pod kůlnou poblíž Jižní brány.

Na základě Ashokavadany se předpokládá, že stúpa mohla být v jednom okamžiku vandalizována někdy ve 2. století př. N. L., Což je událost, kterou někteří spojili se vzestupem císaře Šungy Pušjamitry Šungy, který jako armádní generál předběhl Mauryanskou říši. Bylo navrženo, že Pushyamitra mohl zničit původní stúpu a jeho syn Agnimitra ji přestavěl. [21] Původní cihlová stúpa byla v období Šungy zasypána kamenem.

Vzhledem k poměrně decentralizované a fragmentární povaze státu Shunga, kdy mnoho měst skutečně vydává vlastní ražení mincí, a také k relativní nechuti Šungů k buddhismu, někteří autoři tvrdí, že stavby tohoto období v Sanchi nelze skutečně nazvat „Shunga ". Nebyly výsledkem královského sponzorství, na rozdíl od toho, co se stalo během Mauryas, a většina zasvěcení v Sanchi byla soukromá nebo kolektivní, spíše než výsledek královské záštity. [22]

Styl dobových dekorací Shunga v Sanchi je velmi podobný Bharhutu a periferním balustrádám v chrámu Mahabodhi v Bodh Gaya.

Velká stúpa (č. 1) සංස්කරණය

Během pozdější vlády Šungy byla stupa rozšířena o kamenné desky na téměř dvojnásobek původní velikosti. Kopule byla v horní části zploštělá a korunována třemi překrývajícími se slunečníky v hranatém zábradlí. Se svými mnoha úrovněmi to byl symbol dharmy, Kolo zákona. Kopule byla umístěna na vysokém kruhovém bubnu určeném k obcházení, do kterého se dalo dostat dvojitým schodištěm. Druhá kamenná cesta v úrovni země byla uzavřena kamennou zábradlí. Zábradlí kolem Stupy 1 nemá umělecké reliéfy. Jedná se pouze o desky s několika dedikačními nápisy. Tyto prvky jsou datovány kolem roku 150 př. N. L., [23] nebo 175–125 př. N. L. [24] Přestože jsou zábradlí tvořena kamenem, jsou kopírována z dřevěného prototypu, a jak John Marshall pozoroval, spáry mezi krycími kameny byly řezány šikmo, protože dřevo je přirozeně řezáno, a nikoli svisle jako kámen by měl být řezán Kromě krátkých záznamů dárců napsaných na zábradlí skriptem Brahmi existují ještě dva pozdější nápisy na zábradlí přidané v době Guptova období. [25] Některé reliéfy jsou viditelné na zábradlí schodiště, ale jsou pravděpodobně o něco později než ve Stupě č. 2, [26] a jsou datovány do období 125–100 př. N. L. [24] Někteří autoři se domnívají, že tyto reliéfy, spíše hrubé a bez zjevných buddhistických konotací, jsou nejstaršími reliéfy ze všech Sanchi, o něco starší než reliéfy Sanchi Stupa č. 2. [24]

Zábradlí Shunga a schodiště.

Shunga vedika (zábradlí) s nápisy.

Summitové zábradlí a deštníky.

Reliéfy zábradlí schodiště

Stupa č. 2: první buddhistické reliéfy සංස්කරණය

Stúpy, které se zdají být zprovozněny za vlády Šungů, jsou druhé a potom třetí stúpy (ale ne vysoce zdobené brány, které jsou z následujícího období Satavahany, jak je známo z nápisů), sledující pozemní balustrádu a kámen pouzdro Velké stúpy (Stupa č. 1). Reliéfy jsou datovány přibližně do roku 115 př. N. L. Pro medailony a 80 př. N. L. Pro pilířové řezby, [28] nejdříve před reliéfy v Bharhutu, přičemž některé byly přepracovány až do 1. století n. L. [23] [28]

Stupa č. 2 byla založena později než Velká stúpa, ale pravděpodobně zobrazuje nejranější architektonické ozdoby. [26] Poprvé jsou zde zřetelně zastoupena buddhistická témata, zejména čtyři události v Buddhově životě: Narození, Osvícení, První Kázání a Úmrtí. [31]

Ozdoby stúpy č. 2 byly nazývány „nejstarší rozsáhlou existující dekorací stúpy“, [29] a tato stúpa je považována za místo narození ilustrací Jataka. [30] Reliéfy ve Stupě č. 2 nesou v Kharoshthi zednářské značky, na rozdíl od místního písma Brahmi. [27] Zdá se, že to naznačuje, že za motivy a postavy, které lze nalézt na zábradlích stúpy, byli zodpovědní zahraniční pracovníci ze severozápadu (z oblasti Gandhara, kde byl současný scénář Kharoshthi). [27] O cizincích z Gandhary je jinak známo, že region navštívili přibližně ve stejnou dobu: v roce 115 př. N. L. Je zaznamenáno velvyslanectví Heliodora od indořeckého krále Antialkidase na dvůr krále Sungasů Bhagabhadry v nedaleké Vidiši, ve kterém je Heliodorus založil pilíř Heliodorus ve zasvěcení Vāsudevovi. To by naznačovalo, že se vztahy v té době zlepšily a lidé cestovali mezi oběma říšemi. [32]

Cizinec na koni. Medailony jsou datovány kolem roku 115 př. N. L. [28]

Lakshmi s lotosem a dvěma dětskými průvodci, pravděpodobně odvozenými z podobných obrazů Venuše [33]

Stupa č. 3 සංස්කරණය

Stupa č. 3 byla postavena v době Šungů, kteří kolem ní také postavili zábradlí a také schodiště. Relikvie Sariputry a Mahamoggallany, Buddhovy učedníky, byly údajně umístěny do stúpy č. 3 a schránky na ostatky byly vykopány, aby to potvrdily. [34]

Reliéfy na zábradlí jsou prý o něco později než ve Stupě č. 2. [24]

Jediná brána torana orientovaná na jih není Shunga a byla postavena později pod Satavahanami, pravděpodobně kolem roku 50 př. N. L. [24]

Sunga pilíř සංස්කරණය

Pilíř 25 v Sanchi je také přičítán Sungasům ve 2. – 1. Století př. N. L. A je považován za designově podobný pilíře Heliodorus, místně nazývaný Kham Baba pilíř, zasvěcený Heliodorem, velvyslancem indo-řeckého krále Antialkidase, v nedaleké Vidiši kolem roku 100 př. n. l. [36] Že patří do období Sungy, je zřejmé jak z jeho designu, tak z charakteru povrchové úpravy.

Výška pilíře, včetně hlavního města, je 15 ft, jeho průměr na základně 1 ft. 4 palce. Až do výšky 4 ft. 6 palců je šachta osmiúhelníková nad šestnáctistranou. V osmiúhelníkové části jsou všechny fasety ploché, ale v horní části jsou alternativní fasety rýhované, přičemž osm dalších stran je vytvořeno konkávním zkosením výstupků osmiúhelníku. Tento způsob zakončení aris v místě přechodu mezi těmito dvěma sekcemi je charakteristický pro druhé a první století před naším letopočtem. Západní strana šachty je odštěpena, ale čep v horní části, na který bylo hlavní město zadlabáno, je stále zachován. Hlavní město je obvyklého zvonečnatého persepolitanského typu s lotosovými listy padajícími přes rameno zvonu. Nad tím je kruhové zúžení kabelu, potom druhé kruhové zúžení odlehčené vzorem korálků a kosočtverců a nakonec hluboký čtvercový počítadlo zdobené reliéfem zábradlí. Korunní rys, pravděpodobně lev, zmizel. [36]

Satavahanská říše za vlády Satakarniho II dobyla východní Malwu od Šungů. [39] Satavahanům to umožnilo přístup k buddhistickému místu Sanchi, ve kterém se jim připisuje stavba ozdobených bran kolem původní Mauryanské říše a Sunga stupas. [40] Od 1. století př. N. L. Byly vybudovány vysoce zdobené brány. Barevná byla i zábradlí a brány. [6] Pozdější brány/torany jsou obecně datovány do 1. století n. L. [26]

The Nápis Siri-Satakani ve skriptu Brahmi zaznamenává dar jednoho z nejlepších architrávů jižní brány od řemeslníků satavahanského krále Satakarniho II: [37]

Existuje určité nejistoty ohledně data a identity dotyčného Satakarniho, protože král Satakarni je uveden v nápisu Hathigumpha, který je někdy datován do 2. století před naším letopočtem. Také několik satavahanských králů používalo jméno „Satakarni“, což celou záležitost komplikuje. Obvyklá data uvedená pro brány se pohybují od 50 př. N. L. Do 1. století n. L. A stavitelem nejranějších bran je obecně považován Satakarni II., Který vládl v letech 50–25 př. N. L. [39] [26] Je známá další raná satavahanská památka, jeskyně č. 19 krále Kanhy (100–70 př. N. L.) V jeskyních Nasik, která je umělecky mnohem méně rozvinutá než Sanchi toranas.

සංස්කරණය සහ කැටයම් ශිල්ප ක්‍රම සංස්කරණය

Ačkoli byly brány z kamene vyrobeny z kamene, byly vytesány a postaveny na způsob dřeva a brány byly pokryty narativními sochami. Bylo také navrženo, aby kamenné reliéfy vytvořili řezbáři ze slonoviny z nedaleké Vidiše, a nápis na jižní bráně Velké stúpy („Uctívání vlasů bódhisattvy“) byl zasvěcen Cechem řezbářů ze Slonoviny z Vidiši. [41] [42]

Nápis zní: „Vedisakehi damtakārehi rupakammam katam“ což znamená „Pracovníci ze slonoviny z Vidiši vyřezali“. [44] [45] Některé ze slonovin Begramu nebo „Pompejských Lakšmí“ naznačují druh slonovinových děl, které mohly ovlivnit řezby v Sanchi.

Reliéfy zobrazují výjevy ze života Buddhy integrované s každodenními událostmi, které by byly divákům známé a usnadňovaly jim tak porozumět buddhistickému vyznání jako relevantnímu pro jejich život. V Sanchi a většině dalších stúp darovalo místní obyvatelstvo peníze na zkrášlení stúpy k dosažení duchovních zásluh. Neexistovalo žádné přímé královské sponzorství. Oddaní, muži i ženy, kteří věnovali peníze na sochu, si často vybrali svou oblíbenou scénu ze života Buddhy a pak na ni nechali napsat své jméno. To odpovídá náhodnému opakování konkrétních epizod na stúpě (Dehejia 1992).

Na těchto kamenných řezbách nebyl Buddha nikdy zobrazen jako lidská postava, kvůli aniconismu v buddhismu. Místo toho se umělci rozhodli ho reprezentovat určitými atributy, jako je kůň, na kterém opustil domov svého otce, jeho stopy nebo baldachýn pod stromem bodhi v bodě jeho osvícení. Lidské tělo bylo považováno za příliš omezující pro Buddhu.

Architektura: evoluce nosného pilířového kapitálu සංස්කරණය

Podobnosti byly nalezeny v návrzích hlavních měst různých oblastí severní Indie od doby Ashoka po dobu Satavahanas v Sanchi: zejména mezi kapitálem Pataliputra v hlavním městě Mauryan Empire Pataliputra (3. století BCE), pilíř hlavní města buddhistického komplexu říše Sunga v Bharhutu (2. století př. n. l.) a hlavní pilíře satavahanů v Sanchi (1. století př. n. l./n. l.). [46]

Nejdříve známý příklad v Indii, hlavní město Pataliputra (3. století př. N. L.), Je zdobeno řadami opakujících se rozet, ovolos a výlisků z korálků a navijáků, vlnovitých svitků a bočních volut s centrálními rozetami, kolem prominentního centrálního plamenového palmetu, který je hlavní motiv. Ty jsou velmi podobné klasickým řeckým návrhům a hlavní město bylo popsáno jako kvaziionické. [47] [48] Byl navržen řecký vliv, [49] a také perský achajmenovský vliv. [50]

Hlavní město Sarnath je hlavním pilířem objeveným při archeologických vykopávkách na starověkém buddhistickém místě Sarnath. [51] Pilíř zobrazuje iontové voluty a palmety.[52] [53] Byl různě datován od 3. století před naším letopočtem v období Mauryanské říše, [54] [51] do 1. století před naším letopočtem, v období říše Sunga. [52] Jedna z tváří ukazuje cválajícího koně nesoucího jezdce, zatímco druhá tvář ukazuje slona a jeho mahauta. [52]

Hlavní pilíř v Bharhutu, datovaný do 2. století př. N. L. V období říše Sunga, také obsahuje mnoho z těchto charakteristik, [55] [56] s centrálním hlavním městem anta s mnoha rozetami, korálky a navijáky a také centrální palmetový design. [46] [57] [58] Důležité je, že byla přidána ležící zvířata (lvi, symboly buddhismu), ve stylu pilířů Ashoka.

Hlavní pilíř Sanchi si zachovává obecnou koncepci ležících lvů, viděných v Bharhutu o sto let dříve, seskupených kolem centrálního sloupku čtvercového průřezu s centrálním designem plamenové palmety, která začala kapitálem Pataliputra. Konstrukce centrálního sloupku je však nyní jednodušší, přičemž plamenová paleta zabírá veškerý dostupný prostor. [59] Sloni byli později použiti k ozdobení hlavních pilířů (stále s centrálním palmetovým designem) a nakonec Yakshas (zde palmetový design mizí).

Hlavní témata reliéfů සංස්කරණය

ජාතක කථා සංස්කරණය

ඇත ජාතක කථා නිරූපණය කොට ඇත. වේ බුදුන් වහන්සේ බෝධිසත්ත්වයකුව සිට පෙර ආත්ම භවයන් නිරූපණය වේ. මෙහි හමුවන ජාතක කථා අතර සාම සාතකය, වෙස්සන්තර ජාතකය සහ මහාකපි ජාතකය කිහිපයකි.

Zázraky සංස්කරණය

Je zaznamenáno mnoho zázraků, které udělal Buddha. Mezi nimi:

Pokušení Buddhy සංස්කරණය

Četné scény odkazují na Buddhovo pokušení, když byl konfrontován se svůdnými dcerami Máry a s jeho armádou démonů. Když Buddha odolal svodům Mary, nachází osvícení. Další podobné scény na stejné téma:

Válka o Buddhovy relikvie සංස්කරණය

Jižní brána stúpy č. 1, považovaná za nejstarší a hlavní vchod do stúpy, [63] má několik vyobrazení příběhu Buddhových relikvií, počínaje válkou o relikvie.

Po Buddhově smrti si Mallas z Kushinagaru chtěl udržet svůj popel, ale ostatní království, která také chtěla svou část, se dostala do války a oblehla město Kushinagar. Nakonec došlo k dohodě a Buddhovy spálené památky byly rozděleny mezi 8 královských rodin a jeho žáky. [64] [65] Tento slavný pohled ukazuje válečné techniky v době Satavahanů a také pohled na město Kushinagar z Mallasu, na které se spoléhalo při chápání starověkých indických měst.

Další narativní panely související s Válkou o Buddhovy relikvie v Sanchi jsou:

  • "Král Mallas přinášející Buddhovy ostatky do Kushinagary", těsně po smrti Buddhy, před samotnou válkou. V tomto reliéfu je král viděn sedět na slonovi a držet ostatky na hlavě. [66]
  • "Obléhání Kushinagary sedmi králi“, další úleva na stejné téma.

Odstranění relikvií Ashokou සංස්කරණය

Podle buddhistické legendy, o několik století později, byly ostatky odstraněny králem Ashokou z osmi strážných království a zakotveny do 84 000 stúp. [64] [65] [68] Ashoka získal popel ze sedmi strážných království, ale nedokázal vzít popel od Nagasů v Ramagramě, kteří byli příliš mocní a dokázali je udržet. Tato scéna je zobrazena v jedné z příčných částí jižní brány Stupa No1 v Sanchi. Ashoka je zobrazen vpravo na svém voze a jeho armádě, ve středu je stupa s relikviemi a králové Naga se svými hadími kuklami zcela vlevo pod stromy. [69]

Stavba chrámu Bodh Gaya od Ashoka සංස්කරණය

Ashoka šel do Bodh Gaya navštívit strom Bodhi, pod kterým měl Buddha své osvícení, jak je popsáno v jeho Major Rock Edict No.8. Ashoka však byl hluboce zarmoucen, když zjistil, že o posvátný pipalův strom není řádně pečováno a vymírá v důsledku nedbalosti královny Tiṣyarakṣitā. [73]

V důsledku toho se Ashoka snažil postarat se o strom Bodhi a postavil kolem něj chrám. Tento chrám se stal centrem Bodh Gaya. Socha v Sanchi, jižní brána Stupa No1, ukazuje Ashoka v zármutku podporován jeho dvěma královnami. Poté výše uvedený reliéf ukazuje, že strom Bodhi prosperuje uvnitř svého nového chrámu. Četné další sochy v Sanchi ukazují scény oddanosti vůči Bodhi Tree a Bodhi Tree uvnitř jeho chrámu v Bodh Gaya. [73]

Jiné verze reliéfu zobrazující chrám pro Bodhi Tree jsou viditelné v Sanchi, jako je chrám pro Bodhi Tree (východní brána).

Zahraniční oddaní සංස්කරණය

Některé z vlysů Sanchi také ukazují oddané v řeckém oděvu, na sobě kilted tuniky a někteří z nich Řek piloi čepice. [75] [76] [74] Oni jsou také někdy popisováni jako Sakas, ačkoli historické období se zdá být příliš brzy na jejich přítomnost ve střední Indii, a dva špičaté klobouky vypadají příliš krátký být Scythian. [74] Oficiální oznámení v Sanchi popisuje „Cizinci uctívající stúpu“. [77] Muži jsou zobrazováni s krátkými kudrnatými vlasy, často drženými pohromadě s čelenkou typu, který se běžně vyskytuje na řeckých mincích. Také oblečení je řecké, doplněné tunikami, pláštěnkami a sandály, typické pro řecký cestovní kostým. [78] Hudební nástroje jsou také docela charakteristické, jako například „důkladně řecká“ dvojitá flétna zvaná aulos. [74] [79] Viditelné jsou také rohy podobné karnyxu. [79]

Skutečná účast Yavanů/Yonasů (řeckých dárců) [80] na stavbě Sanchi je známá ze tří nápisů od samozvaných dárců Yavany:

  • Nejjasnější z nich zní „Setapathiyasa Yonasa danam"(" Dar Yony ze Setapathy "), [81] [82] Setapatha je nejisté město, možná místo poblíž Nasik, [83] místo, kde jsou známy další věnování Yavanů, v jeskyni č. 17 Nasik Caves komplex, a na pilířích Karla jeskyně nedaleko.
  • Druhý podobný nápis na sloupu zní: „[Sv] etapathasa (Yona?) Sa danam“, se pravděpodobně stejným významem („Dar Yony z Setapathy“). [83] [84]
  • Třetí nápis na dvou sousedních deskách chodníku zní „Cuda yo [vana] kasa bo silayo“ („Dvě desky Cuda, Yonaka“). [85] [83]

Kolem roku 113 př. N. L. Je známo, že Heliodorus, velvyslanec indo-řeckého vládce Antialcidas, věnoval pilíř, pilíř Heliodorus, asi 5 mil od Sanchi, ve vesnici Vidisha.

Další docela podobný cizinec je také vyobrazen v Bharhutu, Bharhut Yavana (asi 100 př. N. L.), Také na sobě tuniku a královskou čelenku na způsob řeckého krále a na meči zobrazuje buddhistickou triratnu. [86] [87] Další je možné vidět v oblasti Urísa, v jeskyních Udayagiri a Khandagiri.

Cizinec na koni, kolem roku 115 př. N. L., Stupa č. 2. [27] [28]

Detail cizinců v řeckých šatech a hraní karnyxů a aolusové flétny. Northern Gateway of Stupa I (detail).

Cizinci držící hrozny a jezdící na okřídlených lvech, Sanchi Stupa 1, Východní brána. [88]

Zahraniční jezdci, jižní brána stúpy 3.

Cizinec s čelenkou bojující s Makarou. Jižní brána stúpy 3.

Cizinci na koních, v čelenkách, čepicích a botách. Západní brána stúpy 1.

Anikonismus සංස්කරණය

Ve všech těchto scénách není Buddha nikdy zastoupen, zcela chybí, dokonce ani ve scénách svého života, kde hraje ústřední roli: Zázrak Buddhy kráčející po řece Nairanjana je právě reprezentován svou cestou po vodě [90] v Průvod krále Suddhodany z Kapilavastu, kráčí vzduchem na konci průvodu, ale jeho přítomnost naznačují pouze lidé, kteří otočí hlavu vzhůru k symbolu jeho cesty. [90]

V jednom z reliéfů v Zázrak v KapilavastuKrál Suddhodana je viděn, jak se modlí, když jeho syn Buddha stoupá do vzduchu. Chválený Buddha je chválen nebeskými bytostmi, ale pouze jeho cesta je viditelná ve formě desky visící ve vzduchu, nazývané chankrama nebo „promenáda“. [89]

Jinak je přítomnost Buddhy symbolizována prázdným trůnem, jako ve scéně Bimbisara se svým královským průvodem pocházejícím z města Rádžagriha navštívit Buddhu. [91] Podobné scény by se později objevily v řecko-buddhistickém umění Gandhara, ale tentokrát s představením Buddhy. John Marshall podrobně popsal každý panel ve své klíčové práci „A Guide to Sanchi“. [92]

Tento anoconismus, vztah k obrazu Buddhy, by mohl být v souladu se starověkým buddhistickým zákazem zobrazování samotného Buddhy v lidské podobě, známého z Sarvastivada vinaya (pravidla rané buddhistické školy Sarvastivady): "" Jelikož není dovoleno vytvářet obraz Buddhova těla, modlím se, aby Buddha poskytl, abych mohl udělat obraz ošetřovatele Bodhisattvy. Je to přijatelné? “Buddha odpověděl:„ Můžeš si udělat obrázek o bódhisattavě ““. [93]

Brány nebo Toranas සංස්කරණය

Brány zobrazují různé výjevy ze života Buddhy a také události po jeho smrti, zejména válku relikvií a úsilí císaře Ashoka šířit buddhistickou víru.

Stupa 1 Jižní brána සංස්කරණය

Jižní brána stúpy č. 1 je považována za nejstarší a hlavní vchod do stúpy. [94] Narativní vlysy této brány kladly velký důraz na relikvie Buddhy a na roli Ashoka při šíření buddhistické víry. Tato brána je jednou ze dvou, které v letech 1882–83 zrekonstruoval major Cole. Celé pravé ostění a polovina levého jsou nové a prázdné, stejně jako západní konec nejnižšího architrávu, východní konec středního architrávu a šest svislých sloupků mezi architrávy. [95]

Některé povrchy jižní brány jsou nezdobené nebo ztracené. Stejně jako ostatní brány je i Jižní brána složena ze dvou čtvercových pilířů převyšujících velká písmena, která zase podporují nástavbu tří architrav s volutovými konci. [96]

Po Buddhově smrti byly jeho ostatky původně rozděleny do osmi částí a rozděleny mezi osm princů. Každý z princů zkonstruoval stúpu ve svém hlavním městě nebo v jeho blízkosti, v níž byla zakotvena příslušná část popela. [97] Těchto osm stúp bylo postaveno v Rádžagriha, Vaisali, Kapilavastu, Allakappa, Ramagrama, Vothadvipa, Pava a Kusinara. [98]
Asi o dvě století později se Asoka za účelem šíření buddhistické víry pokusil shromáždit osm podílů relikvií, aby je rozdělil, a rozdělil je mezi 84 000 stúp, které sám postavil. Získal pouze sedm z těchto částí: nedokázal zajistit ostatky Ramagramy v Nepálu Tarai, tváří v tvář rozhodnému odporu jejich oddaných strážců, Nagasů. [95]
Zde je uprostřed architrávu vyobrazena stúpa Ramagrama. Nad stúpou jsou nebeské postavy nesoucí v rukou girlandy. Vpravo se blíží císař Asoka na svém voze v doprovodu družiny slonů, jezdců a pěšáků a nalevo Nagasové a Nagiové v lidské podobě s hadími kuklami, uctívající stúpu, přinášející oběti nebo vynořující se z vod lotosového rybníka. [95] Na vyčnívajícím konci tohoto architrávu je slon v lotosovém rybníku s mahautem a ženami na zádech a druhá samice se škrábe vzadu v pozadí, pavilon s vyhlížejícími ženskými postavami. K jakému konkrétnímu incidentu se tato úleva vztahuje, není známo. [95]
Nápis na kopuli stúpy zaznamenává, že architráv byl darem jednoho Balamitry, žáka „Ayachuda (Arya-Kshudra), kazatele zákona“.

Šest Buddhů minulosti a Gautama Buddha se svým stromem Bodhi v krajní pravici. V centrální části jsou tři stúpy střídající se se čtyřmi stromy s trůny před nimi, zbožňované lidskými i božskými postavami. Ty představují šest Buddhů minulosti (jmenovitě: Vipassi, Sikhi, Vessabhu, Kakusandha, Konagamana a Kaasapa) a Gautama Buddha. Tři jsou symbolizovány jejich stúpami a čtyři stromy, pod nimiž každý z nich dosáhl osvícení. Strom na krajní pravici je pipalův strom Gautama Buddhy a ten vedle něj je banyánový strom Kasyapa Buddhy. Identifikace ostatních je méně jistá.

Nápis na kopuli centrální stúpy zní „L. 1. rano Siri Satakanisa/ L. 2. avesanisa vasithiputasa/ L. 3. Anamdasa danam“ („Dar Anamdy, syna Vdsithiho (Vdsishthi), předáka řemeslníci (avesanin) z rajan Siri-Satakani). [95] Tento nápis byl rozhodující pro připisování stavby bran době satavahanské říše.
Na každém z vyčnívajících konců tohoto překladu je kůň s obsluhou a královským deštníkem vycházející z městské brány. Možná to byl Kanthaka, kůň Gautamy, když odcházel z města Kapilavastu. [95]
Když byla brána obnovena, zdálo se, že tento překlad (společně se spodním) byl omylem obrácen, protože důležitější sochy na nich nyní čelí stúpě, místo aby směřovaly ven. [95]

Zadní spodní architráv

Plný architráv s křídly

Buddha zemřel v Kushinagara, hlavním městě Mallas, kteří se zpočátku snažili nechat všechny Buddhovy ostatky pro sebe. Vypukla válka, ve které náčelníci dalších sedmi rodů vedli válku proti Mallasům z Kushinary za držení Buddhových relikvií. Uprostřed architrávu probíhá obléhání Kushinary doprava a doleva, vítězní náčelníci odjíždějí na vozech a na slonech, s ostatky nesenými na jejich hlavách. [95]
Scéna se přenáší na vyčnívající konce architrávu a sedící sloni na zasahujících falešných hlavních městech jsou zjevně zamýšleni jako nedílná součást scény. [95] [67]
Když byla brána obnovena, zdálo se, že tento překlad (spolu s horním) byl omylem obrácen, protože důležitější sochy na nich nyní čelí stúpě, místo aby směřovaly ven. [95]

Tento konkrétní reliéf byl věnován Cechem řezbářů ze Slonoviny z Vidisha (horizontální nápis na překladu), což naznačuje, že alespoň část bran byla vyrobena řezbáři ze slonoviny. [41] Přinejmenším pozoruhodná je delikátnost zpracování a prostorového efektu dosaženého v panelu nebe Trayastrimsa, a je pochopitelné, že jak zaznamenává nápis na něm, bylo to dílo řezbářů ze slonoviny z Vidishy. Nápis zní: „Vedisehi dantakarehi rupadamam katam“, což znamená „řezbáři ze Slonoviny z Vidiši provedli řezbu“. [44] [100] Některé ze slonovin Begram nebo „Pompeje Lakshmi„Uveďte druh díla ze slonoviny, které by mohlo ovlivnit řezby v Sanchi.

Severní brána Stupa 1

Severní brána je nejzachovalejší ze všech bran a byla druhou postavenou. Četné panely se týkají různých událostí života Buddhy. Zobrazuje se pouze jeden atypický panel (pravý sloupek, vnitřní plocha/ horní panel) Cizinci, kteří se věnují na jižní bráně stúpy č. 1.

Nejzachovalejší ze všech čtyř bran je severní, který si stále zachovává většinu svých ozdobných postav a dává dobrou představu o původním vzhledu všech bran. Stejně jako ostatní brány je i Severní brána složena ze dvou čtvercových pilířů převyšujících velká písmena, která zase podporují nadstavbu tří architrav s volutovými konci. [96]

Pokušení Buddhy s Marou a jeho dcerami a démony Mari prchající. K levému konci panelu je strom v Bodh Gaya s deštníkem a stuhami nahoře a vpředu diamantový trůn (Vajrasana) Buddhy, na který usedl, když odolal svodům a hrozbám Satan buddhismu, a když dosáhl buddhovství. Lidské a nebeské bytosti ji zbožňují. Postava nalevo od něj je možná Sujata, přinášející jídlo, které připravila pro Gautamu, než začal svou poslední meditaci před svým osvícením. Blízko středu panelu je Mara, sedící na trůně s doprovodem kolem, a postupující od něj k trůnu jsou jeho dcery, které se svými blandishami snažily svést Gautamu z jeho záměru. Na jeho druhé straně, tj. V pravé polovině panelu, jsou zástupy Mariných démonů, zosobňující neřesti, vášně a obavy lidstva. Síla a humor, s nimiž jsou tyto fantastické bytosti zobrazovány, je velmi pozoruhodná a mnohem silnější než cokoli, co vytvářejí umělci řecko-buddhistického umění Gandhara. [101]
Viz také Marina porážka (v „Život Buddhy“).

Že jo. Vnější obličej na pravé straně má stejnou dekoraci pozadí, se třemi svislými pásy a superpozicí plamenových palmet a háčky drží girlandy, ale chybí spodní a horní symboly stopy Buddhy a zdobené Shrivatsy.

Velký zázrak v Sravasti (nazývaný také zázrak Mango Tree, když Buddha chodí ve vzduchu).
Uprostřed strom manga s Buddhovým trůnem vpředu (Buddha samozřejmě není znázorněn). Kolem Buddhy je kruh jeho následovníků, kteří přinášejí girlandy ke stromu nebo v postojích adorace. Bylo to pod stromem manga, který podle Paliho textů udělal Buddha ve Sravasti velký zázrak, když kráčel ve vzduchu, a z ramen mu šlehaly plameny a z nohou proud vody. Ale zde neexistuje žádný definitivní náznak zázraku. [102]

V antropomorfním (neanonickém) řecko-buddhistickém umění Gandhara byl Buddha jednoduše ukázán ve své lidské podobě, mírně stoupající do vzduchu, z nohou mu šlehaly plameny a z ramen mu vycházela voda.

Jetavana v Sravasti, zobrazující tři oblíbená sídla Buddhy: Gandhakuti, Kosambakuti a Karorikuti, s Buddhovým trůnem před každým. Zahradu Jetavana představil Buddhovi bohatý bankéř Anathapindika, který ji koupil za tolik zlatých, kolik by pokrylo povrch země. Proto je popředí reliéfu zobrazeno pokryté starověkými indickými mincemi (karshapanas), stejně jako je tomu u podobného reliéfu v Bharhutu, kde jsou podrobnosti o mincích více důkazem. [102]

Stupa č. 3, může představovat ráj Indry (nandana), kde vládne potěšení a vášeň. [102]

Návštěva Indry u Buddhy v jeskyni Indrasaila poblíž Rádžagriha. V horní části panelu je umělá jeskyně připomínající svým průčelím mnoho skalních svatyň buddhistických chaitya v západní a střední Indii. Přede dveřmi je trůn, který označuje přítomnost Buddhy. Zvířata vyhlížející zpoza skal slouží k označení divokosti místa. Níže je společnost Indry v postojích uctívání, ale která z těchto postav představuje Indru a kterou jeho hudebník Panchasikha, který ho doprovázel, není možné určit. [102]

Tito byli nazýváni „řecky vyhlížejícími cizinci“ [104] v řeckém oděvu s tunikami, pláštěnkami a sandály, typickými pro řecký cestovní kostým [78], a používali řecké a středoasijské hudební nástroje (dvojitá flétna aulos nebo karnuxové rohy Cornu), případně ukazující na indořeky.
Další docela podobný cizinec je také zobrazen v Bharhutu, Bharhut Yavana, také na sobě tuniku a královskou čelenku na způsob řeckého krále a na meči zobrazuje buddhistickou triratnu. [86] [87] Horní část panelu ukazuje nebeská božstva oslavující zasvěcení stúpy.

Východní brána Stupa 1

Východní brána popisuje historické události během Buddhova života a také několik zázraků, které Buddha vykonal. Byla to třetí brána, která byla postavena.

Chrám pro strom Bodhi v Bodh Gaya.
Osvětlení Buddhy zde nastalo pod stromem Bodhi v Bodh Gaya a Asoka na místě postavil diamantový trůn a také chrám na ochranu stromu Bodhi uvnitř. Jeho horními okny se rozprostírají větve posvátného stromu. Vpravo a vlevo od chrámu jsou čtyři postavy v adoračním postoji, snad strážní králové čtyř čtvrtí (Lokapalas). [107]

Trůn byl objeven po vykopávkách poblíž umístění stromu Bodhi v 19. století a nyní je uctíván v chrámu Mahabodhi v Bodh Gaya.

Po celou dobu není Buddha viditelný (anikonismus), pouze je znázorněn cestou na vodě a jeho prázdným trůnem vpravo dole. [107]

V popředí, vpravo, je chata na listí (parna-sala) a asketa na svém prahu sedící na podložce, s koleny svázanými páskem a vlasy (jafa) zkroucené kolem hlavy jako turban . Evidentně je Brahman, který činí pokání. Před ním stojí další Brahman a zjevně mu hlásí zázrak a poblíž je malý ohnivý oltář a nástroje védské oběti. Vlevo je řeka Nairanjana, ve které se koupe další asketa a ze které čerpají vodu tři mladí nováčci. [107]

V reliéfu je tento trojitý zázrak dramaticky zastoupen. V popředí, napravo, má brahmanský asketa zvednutou sekeru, aby štípala dřevo, ale sekera nesestoupí, dokud slovo nedává Buddha, a pak uvidíme sekeru hnanou domů do klády. Podobně je zapojen Brahman rozdmýchávající oheň na oltáři, ale oheň nebude hořet, dokud to Buddha nedovolí. Pak vidíme oltář opakovaný a plameny hořící na něj. Třetí fáze zázraku, obětování, je naznačena jedinou postavou Brahmanu, který drží nad hořícím oltářem lžíci obětování.
Ostatní figury v tomto panelu, dvou nováčků přinášejících dřevo a proviant, jsou pouhým doplňkem, zatímco stúpa v pozadí, zdobená skořepinovými vzory a obklopená čtvercovým zábradlím, dodává scéně místní barvu. [107]

svému synovi po svém návratu do Kapilavastu. [107]

Na vrcholu je vyobrazen sen Mayi, matky Buddhy, jinak nazývané pojetí bódhisattvy. Královna Maya je viděna ležet v pavilonu paláce a na ní sestupuje po bódhisattvě v podobě bílého slona. Tato scéna, která byla všem buddhistům dobře známá, slouží k identifikaci města zde reprezentovaného jako Kapilavastu.
Pod ním se prochází královský průvod ulicemi města a vychází z brány. Toto je průvod krále Suddhodany, když se po návratu do Kapilavastu vydal vstříc svému synovi. Poté je ve spodní části panelu vyobrazen zázrak, který Buddha při této příležitosti provedl chůzí ve vzduchu, a v krajním levém dolním rohu je banyánový strom (nyagrodha), který označuje park banyánů, který Suddhodana předložil svému synovi. Buddha, procházející se vzduchem, je, stejně jako na Severní bráně, reprezentován jeho promenádou (chankrama) a naznačován převrácenými tvářemi krále a jeho družiny, když úžasně hledí na zázrak. [107]

Každé z těchto šesti nebes nebo devalok je reprezentováno patrem paláce, jehož přední část je rozdělena pilíři do tří polí, přičemž pilíře v alternativních podlažích jsou buď prosté, nebo jsou opatřeny propracovanými perskými metropolemi. V centrální zátoce sedí bůh, jako indický král, držící v pravé ruce blesk (vajra) a v levé lahvičku obsahující nektar (amrita). Za ním jsou jeho obsluhy držící královský deštník (Muttra) a flywhisk (chauri). V zátoce po jeho pravé straně, sedící na mírně nižším sedadle, je jeho místokrál (uparaja) a nalevo jsou dvorní hudebníci a tanečníci. S mírnými odchylkami se stejné hodnoty opakují v každém ze šesti nebes. Nic snad nemohlo poskytnout lepší představu o jednotvárnosti rozkoše v buddhistických nebesích než stejnost těchto opakování.
Nejvyšší panel ze všech, se dvěma postavami sedícími na terase a za nimi, je zacházen zcela odlišně od níže uvedených Devalokas a zdá se, že představuje nejnižší z Brahmaloky, která se podle buddhistických myšlenek tyčí nad nižšími nebesy. [108]

Západní brána Stupa 1 සංස්කරණය

Západní brána Stupy 1 je poslední ze čtyř bran Velké stúpy, které byly postaveny.

Stejně jako ostatní brány je i Západní brána složena ze dvou čtvercových pilířů převyšujících velká písmena, která zase podporují nadstavbu tří architrav s volutovými konci. [96]

Obléhání Kushinagary sedmi králi. Toto je další ztvárnění „Války relikvií“ (viz architráv Jižní brány). Zde sedm soupeřících uchazečů, odlišených svými sedmi královskými deštníky, postupuje se svými armádami do města Kushinagara, jehož obléhání ještě nezačalo. Sedící královská postava na levém konci architrávu může představovat náčelníka Mallasu ve městě. Knížecí postavy v odpovídajícím reliéfu na pravém konci se zdají být opakováním některých soupeřících žadatelů. [109]

Zázračný přechod Gangy Buddhou, když opustil Rádžagrihu, aby navštívil Vaisali (částečný zůstatek). Zůstala pouze horní část tohoto panelu, ale zdá se, že zobrazuje zázračné překročení Gangy Buddhou, když opustil Rádžagrihu, aby navštívil Vaisali.
Zdálo se, že spodní část panelu byla odříznuta, když bránu obnovil plk. Cole. Panel je zobrazen kompletní na Maiseyově ilustraci v Sanchi a jeho ostatky (Plaketa XXI) [112] [111]
Viz také: Buddha poučuje mnichy z Vaisali (v „Buddhově životě“)

Deva s obří hlavou, jedoucí buď na slonu, nebo na lvu napravo od panelu, má být pravděpodobně Indra nebo Brahma. Interpretace tří smutných postav stojících v popředí na třech stranách trůnu je problematická. Na scéně Mahabhinishkramana na Východní bráně jsme již viděli, že umělec vložil doprostřed panelu strom jambu, aby divákovi připomněl první meditaci bódhisattvy a cestu, po které ho vedl. Zde tedy tyto tři postavy, které jsou nápadně podobné třem smutným Yakshům na scéně Mahdbhinishkramana a byly pravděpodobně popraveny stejnou rukou, mohou být připomínkou Velkého odříkání, které vedlo k dosažení buddhovství, brány za bytím také připomínka brány Kapilavastu. [109]
Viz také: Siddhartha se stává Buddhou (v „Buddhově životě“).

Devadatta, žárlivý a ničemný bratranec Buddhy, byl v tom životě jednou z opic, a protože to považoval za dobrou šanci zničit svého nepřítele, vyskočil na bódhisattvy a zlomil mu srdce. Král, když viděl dobrý skutek bódhisattvy a činil pokání ze svého vlastního pokusu o jeho zabití, pečoval o něj s velkou péčí, když umíral, a poté mu dal královské přísliby.
Po panelu reliéfu teče, shora dolů, řeka Ganga. Vlevo, nahoře, je velký mangový strom, ke kterému se upínají dvě opice, zatímco opičí král se táhne přes řeku od mangového stromu k protějšímu břehu a přes jeho tělo už některé opice unikly skály a džungle za nimi. V dolní části panelu, vlevo, je král Brahmadatta na koni se svými vojáky, z nichž jeden s lukem a šípy míří vzhůru na Bodhisattvu. Nahoře na panelu se opakuje postava krále, který sedí pod stromem manga a hovoří s umírající Bodhisattvou, která podle příběhu o Jatakovi dala králi dobré rady ohledně povinností náčelníka. [109]

strom, pojď Indra a Brahma, jedoucí na tvorech podobných lvům. K zobrazení mraků pod nohama bohů v popředí a mezi postavami v horní části panelu se používá konvenční metoda. Vypadají téměř jako skály, z nichž šlehají plameny. [109]

Stupa 3 Jižní brána සංස්කරණය

Brána Stupa č. 3 je poslední ze všech satavahanských bran, které byly postaveny v Sanchi. Nachází se bezprostředně na jih od stúpy č. 3, je menší než čtyři brány obklopující Velkou stúpu. Je také o něco starší a obecně se datuje do 1. století n. L.

Hrdina s čelenkou zápasící s Makarou.

Královna Maya lustrovaná slony.

Buddha reprezentovaný Dharmacakrou.

Džinové mezi listy tvořící svitky. Tento druh svitků je obecně považován za helénistický původ a měl se také hojně používat v řecko-buddhistickém umění Gandhara. [114] [115]

Buddha reprezentovaný Dharmacakrou.

Muži a ženy na slonech.

Muži a ženy na slonech.

Spodní panel Dvarapala strážné božstvo nebo oddaný.

Možná démoni, nebo útok Mara.

Spodní panel Dvarapala strážné božstvo nebo oddaný.

Opět rozmanitost a detail sloupkových panelů je mnohem menší než ve Velké stúpě. První panel je však velmi zajímavý, protože ukazuje zbožňování něčeho, co vypadá jako pilíř Ashoka na jižní bráně Velké stúpy. Potom se další oddaní jednoduše seřadí ve druhém a třetím panelu níže.

12 වන සියවස තෙක්ම මෙම සංකීර්ණය වෙත තවත් ස්තූප සහ වෙනත් බෞද්ධ ගොඩනැගිලි ගණනාවක්ම ගණනාවක්ම විය.

බටහිර ක්ෂත්‍රපයෝ සංස්කරණය

ක්‍රි.පූ./ක්‍රි.ව. 1 වන සියවස්වල සාංචි ප්‍රදේශයේ සාතවාහන පාලනය පැවති බවට සාතකර්ණී නමයෙන් නිකුත් කළ වීදිශා, උජ්ජෛන් සහ ඒරාන් ප්‍රදේශවලින් හමුවූ සාතවාහන තඹ කාසි මෙන්ම, ස්තූප අංක 1 හි දකුණු තොරණෙහි වූ සාතකර්ණී සාතකර්ණී සෙල්ලිපිය සපයයි [116]

ඉන් මඳ කලකට පසුව, මෙම ප්‍රදේශය සිතියානු බටහිර ක්ෂත්‍රපයන්ගේ, විශේෂයෙන් නාහපාන (ක්‍රි.ව. 120) රජුගේ ග්‍රහණයට නතු විය. [117] ඉන් අනතුරුව නිසැකැවම එය පළමුවන රුද්‍රදාමන් (ක්‍රි.ව. 130-150) පාලනයට නතුවූ බව ඔහුගේ ජුනාගාධ් අභිලේඛන මඟින් පෙනී යයි. [116] සාතවාහනයන් මඳ කලකට සිය පාලනය බලය ‍යළි ලබාගන්නට සමත් වුවද, ක්‍රි.ව. 3 වන සියවසේ මැද භාගය වන විට බලය නැවතත් දෙවන ක්‍රි (ක්‍රි.ව. 255-278) යටතේ බටහිර ක්ෂ්ත්‍රපයන් සතු විය. බටහිර ක්ෂ්ත්‍රපයන් 4 වන සියවස තෙක් බලයේ රැඳී සිටි බව අවට වූ කානකේර්හා අභිලේඛනය අනුව පෙනේ. R සෙල්ලිපිය අනුව ශක ප්‍රධානී සහ "සාධාරණ Satrapové zůstali až do 4. století, jak ukazuje blízký nápis Kanakerha, který zmiňuje stavbu studny šéfem Saka a" spravedlivým dobyvatelem "Sridharavarmanem, který vládl kolem roku 339-368 n. L. [116] Zdá se tedy, že Kushanská říše se nerozšířila do oblasti Sanchi a zdá se, že několik Kushanských uměleckých děl nalezených v Sanchi pocházelo z Mathury. [116] Zejména několik Mathurových soch na jméno kushanského vládce Vasishka (247-267 n. L.) Byly nalezeny v Sanchi. [118] [119]

Guptas සංස්කරණය

Dalšími vládci této oblasti byli Guptové. [116] Nápisy vítězné Chandragupty II v roce 412-423 n. L. Najdete na zábradlí poblíž Východní brány Velké stúpy. [120]

„Slavná Candragupta (II.

Temple 17 je raný samostatný chrám (navazující na velké jeskynní chrámy indické skalní architektury), protože pochází z raného období Gupty (pravděpodobně první čtvrtina 5. století n. L.). Možná byl postaven pro buddhistické použití (což není jisté), ale typ, který představuje velmi ranou verzi, se v hinduistické chrámové architektuře stal velmi významným. [123] Skládá se z plochého zastřešeného čtvercového svatyně s portikem a čtyřmi pilíři. Interiér a tři strany exteriéru jsou prosté a nezdobené, ale přední část a pilíře jsou elegantně vytesané, což chrámu dodává téměř „klasický“ vzhled, [121] ne nepodobné jeskynním chrámům Nasikských jeskyní vytesaných ve 2. století. Čtyři sloupy jsou tradičnější, osmihranné šachty stoupající od čtvercových základen ke zvonovým hlavicím, převyšující velké bloky počítadla vyřezávané zády k sobě lvy. [124]

Vedle Temple 17 stojí Temple 18, rámec převážně apsidálního sálu chaitya-haly ze 7. století, opět snad buddhistického nebo hinduistického, který byl přestavěn na dřívější halu. To bylo pravděpodobně pokryto dřevěnou a doškovou střechou. [125]

Blízko brány Northwern také stával sloup Vajrapani. Dříve stál další pilíř Padmapani a socha je nyní v londýnském Victoria and Albert Museum.

Lví pilíř č. 26 සංස්කරණය

Pilíř č. 26 stojí kousek na sever od pilíře č. 25 Sunga. Patří do raného věku Gupty. Kromě svého designu se od ostatních pilířů na místě odlišuje neobvyklou kvalitou a barvou kamene, který je tvrdší než ten, který se běžně těžil na kopci Udayagiri, a bledým žlutým odstínem postříkaným a pruhovaným ametystem. V Sanchi byla tato konkrétní odrůda kamene používána pouze v památkách období Gupty. Tento pilíř byl přibližně 22 stop 6 palců vysoký a byl složen pouze ze dvou kusů, z nichž jeden obsahoval kruhový hřídel a čtvercovou základnu, druhý zvonový kapitál, hrdlo, lvy a korunní čakru. Na severozápadní straně nejnižšího úseku, který je stále na místě, je krátký zohavený nápis v postavách Gupty zaznamenávající dar pilíře viharasvamin (pán kláštera), syn Gotaisimhabaly. [126]

Jak bylo obvyklé u pilířů Guptova věku, čtvercová základna vyčnívala nad úroveň země, projekce byla v tomto případě 1 ft. 2 palce a byla uzavřena malou čtvercovou plošinou. Lví kapitál tohoto pilíře je chabou napodobeninou toho, který překonal pilíř Asoka, s přidáním kola na vrcholu as určitými dalšími variacemi detailů. Například kabelový krk nad zvonovým hlavním městem se skládá ze série pramenů spojených dohromady páskou. Reliéfy na kruhovém počítadle také sestávají z ptáků a lotosů nestejných velikostí rozmístěných nepravidelně, nikoli se symetrickou přesností dřívějšího indického umění. Nakonec jsou tito lvi, stejně jako ti na pilířích Jižní brány, opatřeni pěti drápy na každé noze a jejich modelování ukazuje jen málo ohled na pravdu a malé umění. [126]

Datování těchto pilířů vyvolalo mnoho nejasností, protože bylo od začátku často prezentováno jako pilíř Ashoka. Sám Marshall přesvědčivě popisuje pilíř jako ranou Gupta Empire, ať už z hlediska materiálu, techniky nebo umění. [126] Fotografická divize indické vlády to na tomto obrázku popisuje jako „pilíř Asoka a jeho rozbité lví hlavní město poblíž jižní brány Velké stúpy“. [7]. Britská knihovna online jej také popisuje jako 3. století před naším letopočtem Mauryan, i když pravděpodobně vkládá původní text z 19. století [8]. Sachim Kumar Tiwary v Monolitické pilíře období Gupta, potvrzuje datum Gupta. [127] Archeologické muzeum Sanchi mu udává datum 600 n. L., Což by jej dokonce posunulo mimo řádné období Gupty, v době pozdější Guptovské dynastie. [128]

35 සංස්කරණය

Mohutný sloup poblíž Severní brány, v plánu číslo 35, byl postaven v období Gupty. Každá funkce, ať už strukturální, stylistická nebo technická, je typická pro zpracování Gupta. Většina šachty byla zničena, ale pařez stále zůstává na místě a základy jsou neporušené. Rovněž forma plošiny kolem její základny je dostatečně jasná a hlavní město a socha, o nichž se říká, že je podporovány, jsou relativně zachovalé. Z hřídele zbývá 9 stop na délku, 3 stopy 10 palců, měřeno shora, jsou kruhové a hladké a zbytek tvoří základnu, čtvercový a hrubý. Ve věku Gupta bylo běžnou praxí udržovat základny takových monolitických sloupů čtvercové, zatímco ve věku Maurya byly vždy kruhové. Sloupy období Maurya se vyznačují vynikajícím obvazem a vysoce leštěným povrchem, ale v tomto případě se obvaz kamene vyznačuje takovým lesklým povrchem. [129]

Persepolitanské hlavní město a čtvercový počítadlo zdobené balustrádou v reliéfu jsou vyřezány celé z jednoho bloku kamene. Stejně tak je na tom socha, která byla nalezena ležet vedle hlavního města a o které se věří, že patřila do stejného pilíře. Tato socha představuje muže odetého v dhoti a ozdobeného náramky, náušnicemi, náhrdelníkem a čelenkou. Vlasy padají do loken přes ramena a záda a pod nimi vzadu padají konce dvou stužek. [129] Předpokládá se, že socha představuje Vajrapani. Přičtení Vajrapani je indikováno útržkem vajra thunderbold v pravé ruce a svatozářem 24 paprsků. [130] Věnování pilíře Vajrapani je také uvedeno v nápisu z 5. století. [131]

Zajímavým rysem obrázku je svatozář, která je proražena dvanácti malými otvory rovnoměrně rozmístěnými po jejím okraji. Zjevně je svatozář v poměru k velikosti sochy příliš malá a tyto otvory byly bezpochyby určeny pro připojení vnějších paprsků, které byly pravděpodobně vytvořeny z měděného zlacení, přičemž zbytek samotné sochy byl případně namalován nebo pozlacený. Tato socha stála na vrcholu pilíře a je dílem období Gupty. [129] Socha je v současné době v archeologickém muzeu v Sanchi a je připisována 5. století n. L. [132]

හිඳි බුද්ධ ප්‍රතිමාව (ගුප්ත විහාරය).

බුද්ධ ප්‍රතිමාවක් (මහා ස්තූපය).

හිඳි බුද්ධ ප්‍රතිමාව (මහා ස්තූපය).

ස්තම්භය 34 හි තිබූ පියපත් සහිත් සිංහ ස්තම්භ ශීර්ෂය (නැතිවූ).

Po zničení Guptů Alchonskými Huny a s úpadkem buddhismu v Indii se buddhistická umělecká tvorba v Sanchi zpomalila.

Temple 45 byl poslední buddhistický chrám postavený v polovině až koncem 9. století. [134] Další bod, který je třeba poznamenat, je, že v té době byly památky uzavřeny ve zdi.

S úpadkem buddhismu v Indii se památky Sanchi přestaly používat a chátraly. V roce 1818 zaznamenal generál Taylor bengálské kavalerie návštěvu Sanchi. V té době byly památky ponechány v relativně dobrém stavu. Přestože džungle zarostla komplex, několik Bránek stále stálo a Sanchi, který se nacházel na kopci, unikl náporu muslimských dobyvatelů, kteří zničili nedaleké město Vidisha (Bhilsa) vzdálené jen 5 mil. [135]

Ačkoli se zdálo, že původní řemeslníci pro kamenné reliéfy v Sanchi pocházeli z Gandhary, první reliéfy byly vytesány v Sanchi Stupa č. 2 kolem roku 115 př. N. L., [27] umění Sanchi se poté v 1. století př. N. L. je myšlenka předcházet rozkvětu řecko-buddhistického umění Gandhara, které pokračovalo v rozkvětu až kolem 4. století n. l. Umění Sanchi je tedy považováno za předchůdce didaktických forem buddhistického umění, které budou následovat, například umění Gandhara. [136] Je také s Bharhutem nejstarší. [137]

Jak Gandhara přijal didaktické buddhistické reliéfy, obsah se poněkud vyvíjel společně se vznikem mahájánového buddhismu, teističtějšího chápání buddhismu. Za prvé, přestože mnoho uměleckých témat zůstalo stejných (jako například Mayin sen, Velký odchod, Mariny útoky.), Mnoho příběhů předchozích životů Buddhy bylo nahrazeno ještě početnějšími příběhy o bódhisattvách Mahayana panteon. [136] Za druhé, dalším důležitým rozdílem je zacházení s obrazem Buddhy: zatímco umění Sanchi, jakkoli detailní a důmyslné, je anikonické, [138] umění Gandhara přidalo ilustrace Buddhy jako muže, který nosí řečtinu- styl oblečení hrát ústřední roli v jeho didaktických reliéfech. [139] [140]

Přítomnost Řeků v Sanchi nebo v jeho blízkosti v té době je známá (indo-řecký velvyslanec Heliodorus ve Vidisha kolem roku 100 př. N. L., Řeckí cizinci ilustrovaní na Sanchi uctívající Velkou stúpu nebo řeckí oddaní „Yavana“, kteří si nechali udělat zasvěcovací nápisy v Sanchi [83]), ale přesnější detaily o výměnách nebo možných trasách přenosu jsou nepolapitelné.

Sanchi a řecko-buddhistické umění Gandhara
Mayin sen Velký odchod Marin útok Osvícení Kázání Buddhy
Sanchi
(1. c. BCE/CE)

Mayin sen o bílém slonovi.

Buddha pod deštníkem na voze není znázorněn.

Buddhu symbolizuje prázdný trůn.

Buddhu symbolizuje prázdný trůn.

Buddhu symbolizuje prázdný trůn.
Řecko-buddhistické umění Gandhara
(1. př. N. L.-4. sv. N. L.)

Velmi podobná ilustrace z Gandhary.

Buddha osobně opouští město.

Buddha je znázorněn centrálně.

Buddha je znázorněn centrálně.

Buddha je znázorněn centrálně.

Generál Henry Taylor (1784–1876), který byl britským důstojníkem ve třetí válce Marathy v letech 1817–1819, byl prvním známým západním historikem, který v roce 1818 (v angličtině) zdokumentoval existenci Sanchi Stupa. Stránka byla v absolutním stavu opuštění. Velkou stúpu v roce 1822 neobratně porušil Sir Herbert Maddock, ačkoli nebyl schopen dosáhnout centra, a poté opustil. [141] Alexander Cunningham a Frederick Charles Maisey provedli první formální průzkum a vykopávky v Sanchi a okolních stúpách regionu v roce 1851. [142] [141] Amatérští archeologové a hledači pokladů pustošili místo až do roku 1881, kdy byly provedeny řádné restaurátorské práce. zahájeno. V letech 1912 až 1919 byly stavby obnoveny do současného stavu pod dohledem sira Johna Marshalla. [143]

Evropany 19. století velmi zajímala stúpa, kterou původně postavila Ashoka. Francouzi požádali Shahjehana Beguma o povolení odnést východní bránu, která byla celkem dobře zachována, do francouzského muzea. Angličtina, která se etablovala v Indii, hlavně jako politická síla, měla zájem také o to, aby ji přenesli do Anglie do muzea. Byli spokojeni s kopiemi litými ze sádry, které byly pečlivě připraveny a originál zůstal na místě, část Bhópálu. Vláda Bhópálu, Shahjehan Begum a jejího nástupce sultána Jehana Beguma, poskytla peníze na zachování starověkého místa. John Marshall, generální ředitel Archeologického průzkumu Indie v letech 1902 až 1928, uznal její přínos věnováním svých důležitých svazků o Sanchi sultánovi Jehanovi. Financovala muzeum, které tam bylo postaveno. Jako jeden z prvních a nejdůležitějších buddhistických architektonických a kulturních kousků drasticky změnil chápání rané Indie s ohledem na buddhismus. Nyní je nádherným příkladem pečlivě zachovaného archeologického naleziště Archeologického průzkumu Indie. Místo Sanchi Stupa v indické historii a kultuře lze měřit ze skutečnosti, že Reserve Bank of India představila v roce 2017 se Sanchi Stupou nových 200 indických rupií.

Vzhledem k tomu, že Sanchi zůstalo většinou neporušené, lze v Západním muzeu nalézt jen několik Sanchiho artefaktů: například socha Gupty Padmapani je v londýnském Victoria and Albert Museum a jeden z Yashini je k vidění v Britském muzeu.

Dnes na kopci Sanchi zůstává kolem padesáti památek, včetně tří hlavních stúp a několika chrámů. Od roku 1989 jsou památky zařazeny mezi další slavné památky na seznamu světového dědictví UNESCO.

Reliéfy Sanchi, zejména ty, které zobrazují indická města, byly důležité při snaze představit si, jak vypadají starověká indická města. Mnoho moderních simulací vychází z městských ilustrací Sanchi. [144]

Velká stúpa, východní brána, v roce 1875.

Great Stupa, Northern Gateway v roce 1861.

Vize starověkého indického dvorského života s motivy ze Sanchi (dřevoryt, 1878).

මේසී සහ කනිංහැම් විසින් සොයාගත් බෞද්ධ භික්ෂූන් වහන්සේලාගේ අස්ථි අවශේෂ සහ ධාතු කරඬු බෙදා බෙදා සිහිවටන එංගලන්තය වෙත රැගෙන රැගෙන යන ලදී. [145] මේසීගේ පවුල විසින් මෙම වස්තූන් වික්ටෝරියා සහ ඇල්බට් කෞතුකාගාරය වෙත අලෙවි කළ කළ අතර, ඒවා එහි දිගු කාලයක් පැවතිණි. මහාබෝධි සංගමයේ මූලිකත්වයෙන් එංගලන්තය, ශ්‍රී ලංකාව සහ ඉන්දියාවේ විසූ බෞද්ධයෝ ඒවා නැවත භාරදෙන භාරදෙන මෙන් ඉල්ලා සිටියහ. කිහිපයක් අනුව සාරිපුත්ත සග මොග්ගල්ලාන රහතුන් වහන්සේලාගේ ධාතූන් කිහිපයක් 1947 දී ශ්‍රී ලංකාව වෙත ලබාදෙන ලද අතර, ඒවා මහජන ප්‍රදර්ශනයට විවෘත විය. [146] ශ්‍රී ලංකාව තුළ අති විශාල ජනකායකගේ වන්දනාවට එම ධාතූන් පාත්‍ර විය විය. අතර පසුව ඒවා ඉන්දියාව වෙත රැගෙන ගිය අතර, 1952 දී මෙම ධාතූන් තැන්පත් කිරීමට „චේතියගිරි විහාරය“ නමින් නව විහාරයක් තනවන ලදී. [147] ජාතිකවාදී දෘෂ්ටිකෝණයෙන් බැලීමේ දී, මෙමඟින් ඉන්දියාව තුළ බෞද්ධ සම්ප්‍රදාය නිල වශයෙන් නැවත නැවත ස්ථාපිත කිරීම සනිටුහන් කරයි. ලදී ධාතූන් බුරුමය විසින් ලබාගන්නා ලදී. [148]

සාංචියේ, විශේෂයෙන්ම ස්තූප අංක 1, හි බ්‍රාහ්මී අභිලේඛන විශාල සංඛ්‍යාවක් හමුවේ. ඉන් බොහෝමයක් ප්‍රදානයන් පිළිබඳ සඳහන් කුඩා සෙල්ලිපි වුවද, එහි විශාල ඓතිහාසික වැදගත්කමක් පවතියි. 1837 දී ජේම්ස් ප්‍රින්සෙප් විසින් එහි බොහෝ අභිලේඛන බ්‍රාහ්මී අක්ෂර ද්විත්වයකින් අවසන් වන බව බව හඳුනා ගත්තේ ය. එම අක්ෂර ද්විත්වය "දානං" (දානය) යැයි ප්‍රින්සෙප් සලකා ඇත. ය බ්‍රාහ්මී අක්ෂර කියවා තේරුම් ගැනීමට මඟපෑදී ය. [151] [152]

දානයන් පිළිබඳ වාර්තා විශ්ල15 කිරීමේ දී [153] ඉන් බොහෝ දායකයන් ප්‍රදේශයේම වැසියන් (නගර පිළිබඳ සඳහන් නොමැති) බැව් පෙනේ. ඉන් සමහරෙක් උජ්ජයින්, වීදිශා, කුරාර, නදීනගර්, මහිසති, කුර්ඝාර, භෝගවදන් සහ කංදගීගාම් වැනි ප්‍රදේශවලින් වෙති. සාංචියෙන් යවන (ඉන්දු-ග්‍රීක) [80] දායකයන් පිළිබඳ අභිලේඛන තුනක් හමුවී ඇති අතර, ඉන් වඩාත්ම පැහැදිළි අභිලේඛනයෙහි "සෙටපථියස යෝනස දානං"(" "හි යෝනයන්ගේ දානය") ලෙස සඳහන් වේ. සෙටපථ නගරය මෙතෙක් හඳුනාගෙන නැත. [83]


Doporučené knihy

An Účet americké vdovy a rsquos z jejích cest po Irsku v roce 1844 & ndash45 v předvečer Velkého hladomoru:

Vyplouvala z New Yorku a vydala se zjistit stav irské chudiny a zjistit, proč tolik lidí emigrovalo do její domovské země.

Paní Nicholsonová a rsquos vzpomínky na její cestu mezi rolnictvem jsou stále odhalující a uchopení dnes.

Autor se vrátil do Irska v roce 1847 & ndash49, aby mu pomohl úleva od hladomoru a zaznamenal tyto zkušenosti do spíše hrůzný:

Annals of the Famine in Ireland je pokračováním Asenath Nicholsona irského Welcome to the Stranger. Neohrožená americká vdova se vrátila do Irska uprostřed Velký hladomor a pomohl zorganizovat pomoc chudým a hladovým. Její účet je ne historie hladomoru, ale osobní svědecké svědectví k utrpení, které to způsobilo. Z tohoto důvodu sděluje realitu kalamity mnohem výstižnějším způsobem. Kniha je k dispozici také v Kindle.

The Ocean Plague: aneb, Plavba do Quebecu na lodi irského emigranta je založena na deníku Roberta Whyteho, který v roce 1847 překročil Atlantik z Dublinu do Quebecu Irská emigrantská loď. Jeho vyprávění o cestě poskytuje neocenitelné svědecké svědectví trauma a tragédie kterým mnoho emigrantů muselo čelit na cestě do nového života Kanada a Amerika. Kniha je k dispozici také v Kindle.

Skotští Irové v Americe vypráví příběh o tom, jak otužilé plemeno mužů a žen, kteří v Americe začali být známí jako & lsquoScotch-irský & rsquo, byl kován na severu Irska během sedmnáctého století. Vztahuje se k okolnostem, za kterých velký exodus do Nového světa začaly zkoušky a strasti, kterým tito čelili tvrdých amerických průkopníků a trvalý vliv, který začali uplatňovat na politiku, vzdělání a náboženství země.


WACO SLOUČENINA POŽÁRNÍCH ENGULFŮ

V polovině dubna poté, co se náboženští učenci dostali do Koreshe prostřednictvím rozhlasové diskuse o učení Zjevení, Koresh poslal prostřednictvím svého právníka zprávu, v níž oznámil, že obdržel slovo od Boha, a psal své poselství na Sedm pečetí, se kterými by přišel jeho následovníci, když skončil.

FBI, nepřesvědčený, se rozhodl jednat, aby obléhání ukončil. Ačkoli se původně zdráhala, generální prokurátorka Janet Reno nakonec schválila plán vypálit plyn CS (forma slzného plynu) do sloučeniny Mount Carmel, aby se pokusila vytlačit davidiány. Těsně po 6. hodině 19. dubna 1993 použili agenti FBI dvě speciálně vybavené nádrže k proniknutí do areálu a uvnitř uložili asi 400 kontejnerů s plynem.

Brzy poté, co útok skončil, kolem 12:00, kolem areálu současně vypuklo několik požárů a uvnitř byla slyšet střelba. Bezpečnostní obavy zabránily hasičům okamžitě vstoupit na horu Karmel a plameny se rychle rozšířily a zachvátily majetek.

Ačkoli devíti Davidiánům se podařilo uprchnout, vyšetřovatelé později našli uvnitř budovy 76 těl, včetně 25 dětí. Někteří z nich, včetně Koreshe, měli smrtelná střelná zranění, což naznačovalo sebevraždu nebo sebevraždu.


Charles II (1660 – 1685)

Po popravě svého otce v roce 1649 převzal Charles titul anglického krále Karla II. A byl formálně uznán za skotského a irského krále.

V roce 1651 vedl invazi do Anglie ze Skotska, aby porazil Cromwella a obnovil monarchii. Byl poražen a uprchl do Francie, kde strávil dalších osm let.

V roce 1660 byl parlamentem pozván k návratu do Anglie jako král Karel II. Tato událost je známá jako restaurování.

Je známý jako ‘Merry Monarch ’ kvůli své lásce k večírkům, hudbě a divadlu a ke zrušení zákonů schválených Cromwellem, které zakazovaly hudbu a tanec.

Charles byl extravagantní s penězi a byl nucen vzít si portugalskou Kateřinu z Braganzy za velké věno, které přinesla. Pokračoval v problémech s penězi a spojil Anglii s Francií, což byl krok, který vedl k válce s Holanďany a získání Nového Amsterdamu (nyní New York) pro Anglii. Roku 1685 zemřel Karel II.


Joash, judský král

Novému králi Joasovi bylo teprve sedm let, a tak místo něj vládl velekněz a pod jeho moudrým vedením „se všichni lidé země radovali“. Nyní to vypadalo, že se dvěma takovými králi, jako jsou Joaš a Jehu, musí judská a izraelská království dlouho prosperovat, ale jak uvidíme, jejich štěstí brzy skončilo.

Jehu byl první, kdo uvolnil své úsilí o reformu svého lidu, a když se také konečně potopil v modlářství, nechal se trpět za své hříchy syrským králem, který vtrhl do jeho říše. Když Jehu zemřel, jeho nástupcem byl jeho syn Jehoahaz. Tento král také zhřešil, a z tohoto důvodu byl nucen bojovat proti Sýrii po celou dobu své vlády sedmnáct let.

Během této doby judské království prosperovalo pod vládou Joaše. Na radu velekněze tento král nejenže zničil všechny modly, ale zavázal se chrám opravit a vyrobit pro něj nová plavidla, která nahradí ta, která Athaliah vzala do služby Baalovi. Všichni lidé byli požádáni, aby za tímto účelem dali peníze, a aby nikdo nevěděl, kolik každý dal, král vyrobil první truhlu na peníze, která byla umístěna u brány chrámu. V krytu této krabice byla štěrbina, která byla otevřena každý den, když byly peníze spočítány a předány muži, který měl na starosti opravy.

Joaš vládl čtyřicet let a dokud si udržel náboženství svých otců, království prosperovalo, ale když začal uctívat modly, nastaly potíže. Zachariáš, jeho nevlastní bratr, který byl nyní veleknězem, kdysi Joasovi nadával, že uctívá modly. Toto pokárání krále tak rozzlobilo, že nechal kněze ukamenovat, i když ho kdysi velmi miloval.

Jako trest za tento zločin nyní Pán dovolil syrskému králi přijít do Jeruzaléma a odnést poklady paláce a chrámu. Nepřítel způsobil judskému lidu mnoho utrpení, kteří byli na Joaše naštvaní, že jim přinesl takové neštěstí. Někteří z nich dokonce zapomněli, že je jejich králem, a dovolili svým vlastním služebníkům, aby ho zavraždili poté, co byli Syřané pryč.

Po Joasovi nastoupil jeho syn Amaziah, který byl celkově spravedlivým králem. Potrestal muže, kteří zavraždili jeho otce, ale ušetřil jejich rodiny. V té době to byl velmi neobvyklý akt milosrdenství, protože obecně, když člověk udělal chybu, trpěla i jeho rodina.

Když se chystal zahájit válku proti Edomitům, najal Amaziah několik izraelských vojáků, aby jeho armáda byla větší. Ale prorok ho varoval, aby je nedržel, a proto poslal tyto muže pryč a pouze se svými vlastními vojáky porazil nepřítele a vzal jim kapitál.

Ale přestože Amaziah proroka jednou poslechl, brzy jej neuposlechl a obětoval oběť hlavnímu idolu Edomitů. Protože to udělal, měl velké potíže a nakonec se dostal do rukou izraelského krále, který se jmenoval Joash, jako otec Amaziáše.

Izraelský Joaš nejenže zajal Amaziáše, ale vtrhl do Jeruzaléma průnikem ve zdi. Když potom z chrámu a paláce vzal všechny poklady, dovolil Amaziášovi dál vládnout, což dělal dalších patnáct let. Na konci té doby se jeho lidé naučili nenávidět ho tak silně, že ho zabili poté, co v hrůze uprchl ze svého hlavního města.

Mezitím, po Jehuově smrti, bylo izraelské království řízeno Joachazem a Joasem, kteří dobyli Jeruzalém, jak jsme právě viděli. Když se tento král doslechl, že je Eliša velmi nemocný, šel ho jednou navštívit. Když viděl, že se prorok chystá zemřít, začal hořce plakat, ale Elisha jeho slzám nevěnoval pozornost a řekl mu, aby vzal luk a šípy.

Elisha položil svou umírající ruku na Joashovu ruku a nařídil mu vystřelit šíp z okna. Poté, co král třikrát zasáhl zemi šípem, mu prorok řekl, že vyhraje tolik vítězství nad Syřany. Toto proroctví se splnilo a teprve poté, co vyhrál několik měst, zemřel Joash a jeho syn Jeroboam II. začal vládnout deseti kmenům.

Tento Jeroboám byl třináctým izraelským králem a během jeho dlouhé vlády, jedenačtyřicet let, byl jeho lid velmi šťastný. Získal pro ně celou zemi na východ od Jordánu, která byla v rukou Syřanů, a dokonce šel zaútočit na velké město Damašek.


Podívejte se na video: Legiony - The Charge of Rokitna: 13 June 1915 1 (Prosinec 2021).