Příběh

Shrnutí - shrnutí východní starověku - Židé


Umístění

- Blízko Egypta;
- oblast Palestiny;

Vlastnosti

- současný Izrael;
- pasení a zemědělství (Jordánské banky);
- vlastnictví původně kolektivní půdy - soukromé (aristokracie);
- Sociální pyramida tvořená královskou rodinou, farmáři a kněžími nahoře, pod nimi obchodníky a byrokraty a pod společností pastýři, rolníci a otroky.

Kultura

- monoteistické náboženství;
- psaní - aramejština;

Palestinská politická evoluce

- věk patriarchů:
- Založení Židů;
- Abraham 1. patriarcha z Ur;
- Izák a Jacob - 12 synů - 12 hebrejských kmenů;
- Exodus do Egypta (Philistines and Canaanites) - Hyksianské invaze;
- Oživování Židům;
- hebrejský Exodus v čele s Mojžíšem;
- 40 let v poušti;
- 10 přikázání;
- Příjezd do Palestiny s Joshua;
- Bylo to od soudců;
- Spor s Filištíny pro Palestinu;
- Jmenování soudců pro vedení 12 kmenů;
- Samuel (největší vůdce);
- jednota v monarchii;
- éra monarchie:
- Saul 1. monarcha;
- David - dobytí Jeruzaléma;
- Solomon - státní obchod a bohatství;
- Stavba chrámů;
- Pesach, Letnice, Sebat;
- daně;
- smrt Šalamouna;
- Konec hebrejské jednotky;

Hebrejské rozkoly

- Spor o Solomonovo dědictví;
- Izraelské království;
- Judské království;
- 721a.C. - Asyřané dobývají Izrael;
- 586a.C. - Babyloňané dobývají Judu;
- 539a.C. - osvobození Peršany;
- hebrejská diaspora:
- řecko-makedonská a později římská doména;
- zničení Jeruzaléma v roce 70 nl;
- 1948 - Stát Izrael;